Smart grids I – Výzva IV

Vyhlášení výzvy

29. 06.

2018

Zahájení příjmu

29. 06. 2018

00:00:00

Ukončení příjmu

19. 12. 2018

00:00:00

Uzavřená výzva

Cílem Výzvy je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední a velké podniky
 • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV
 • míra podpory na Posudek přínosů aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách je poskytována až do výše 40 % ZV
 • maximální a minimální výše dotace: každá podporovaná oblast má svou základní alokaci:

– v oblasti a, do výše 200 mil. Kč

– v oblasti b, do výše 150 mil. Kč

– v oblasti c, do výše 150 mil. Kč

– v oblasti d, do výše 150 mil. Kč

– v oblasti e, do výše 150 mil. Kč

V případě nevyčerpání alokace pro příslušnou oblast budou prostředky přealokovány na projekty z jiných oblastí v pořadí podle dosažených bodů jednotlivých projektů.

 • dotace na projekty v jednotlivých oblastech jsou poskytovány:

– v oblasti a, minimálně ve výši 0,3 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč

– v oblasti b, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 80 mil. Kč

– v oblasti c, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 65 mil. Kč

– v oblasti d, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč

– v oblasti e, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 80 mil. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • a) komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách
 • b) nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků
 • c) nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie
 • d) nasazení technologických prvků kompenzace jalového výkonu
 • e) řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • posudek přínosů a projektová dokumentace v režimu de minimis

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
 • žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován, doložením, že je držitelem licence na distribuci elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem v souladu s § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)
 • v rámci projektu lze uplatnit více míst realizace projektu

Systém sběru žádostí:

 • průběžný