Služby infrastruktury – Výzva VI

Vyhlášení výzvy

28. 03.

2019

Zahájení příjmu

29. 03. 2019

08:00:00

Ukončení příjmu

30. 06. 2019

23:59:59

Uzavřená výzva

Hlavním cílem programu a Výzvy VI je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Upozornění pro žadatele a příjemce:

30. 1. 2023: Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 30. 1. 2023 uveřejnilo Metodický pokyn č. 39, kterým se upravuje postup navýšení poskytnuté dotace v případě navýšení cen stavebních prací jako způsobilého výdaje projektu u programu podpory Služby infrastruktury. K tomuto kroku ministerstvo přistoupilo z důvodu výrazného růstu inflace, zejména zvýšení cen stavebních materiálů a cen energií s cílem umožnit úspěšné dokončení investičně náročných projektů na podporu rozvoje regionální výzkumné a inovační infrastruktury.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Dotace na projekt je poskytována:

V případě aktivity a):

 • minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč na projekt příjemce
 • minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 250 tis. Kč na služby pro konečného příjemce – konkrétního MSP

V případě aktivit b), c), d):

 • 1 – 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce
 • 5 – 100 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce

Míra podpory:

V případě aktivity a):

 • 75 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě konečných příjemců (MSP) – uživatelů poradenských služeb
 • 100 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě příjemců, kteří jsou zprostředkovatelem podpory dle Rámce.

V případě aktivit b), c), d):

 • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • 75 % z prokázaných způsobilých výdajů dle Rámce mimo režim veřejné podpory pro příjemce, kteří splňují podmínky bodů 19 a 20 Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Služby infrastruktury k dispozici ZDE.
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • každý žadatel/příjemce o podporu (1 IČ) je v této výzvě v rámci podporované aktivity A oprávněn předložit maximálně jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve kterých vystupuje jako žadatel/příjemce)
 • každý žadatel/příjemce (1 IČ) je v této Výzvě v rámci podporovaných aktivit B, C a D oprávněn předložit maximálně dva projekty (tzn. dvě aktivní žádosti o podporu, ve kterých vystupuje jako příjemce)
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • poskytování služeb inovačním podnikům – MSP,
 • provozování inovační infrastruktury – pouze v režimu de minimis,
 • rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií,
 • výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

Systém hodnocení žádostí:

 • kolový

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední podniky i velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100 % veřejným sektorem.
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

V případě aktivity a):

 • osobní náklady spojené s poskytováním poradenských služeb konečným příjemcům – inovativním MSP (poradců a expertů),
 • nákup externích poradenských služeb,
 • marketing a propagace (maximálně 400 tis. Kč na projekt),
 • režijní náklady (15 % z osobních nákladů dle bodu 5.2a).

V případě aktivit b), c), d):

 • výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek),
 • výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení patentů, licencí a know-how nepřesahující cenu obvyklou, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 3 měsíce; software apod.),
 • náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých výdajů na projekt,
 • provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky apod.,
 • náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených poskytovatelem podpory.