Potenciál – Výzva II

Vyhlášení výzvy

31. 07.

2016

Zahájení příjmu

15. 09. 2016

00:00:00

Ukončení příjmu

26. 08. 2016

00:00:00

Uzavřená výzva

Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a zařadit se tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Jestliže ano, pak je program Potenciál určen právě vám.

Upozornění – Navýšení alokace výzvy Potenciál I a zrušení vyhlášené výzvy Potenciál II:

Řídicí orgán OP PIK oznamuje navýšení alokace výzvy Potenciál I a zrušení vyhlášené výzvy Potenciál II

Řídicí orgán OP PIK v reakci na situaci, kdy v rámci přednastaveného systému automatického podání plných žádostí v MS2014+ došlo u výzvy Potenciál I k vysokému převisu žádostí velkých firem, které tohoto systému využily a tudíž mají v monitorovacím systému zaznamenán stejný čas podání žádosti (tj. 1. 12. 2015 v 15.00 hod.), jenž je v průběžné výzvě rozhodný pro pořadí hodnocení projektů do vyčerpání alokace (stanovené původně na 1,5 mld. Kč), rozhodl po projednání s Národním orgánem pro koordinaci (tj. Ministerstvem pro místní rozvoj) a souhlasu vedení Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 25. 8. 2016 o navýšení alokace této výzvy na 2.920.000.000 Kč, z čehož 40 % (tj. 1,168 mld. Kč) je předurčeno pro úspěšně hodnocené projekty velkých firem a 60 % (tj. 1,752 mld. Kč) pro úspěšně hodnocené projekty malých a středních firem.

S ohledem na toto aktuálně schválené rozhodnutí, které vede k výraznému navýšení alokace výzvy Potenciál I, Řídící orgán OP PIK ruší výzvu Potenciál II, vyhlášenou mimořádně dne 31. 7. 2016 s alokací 1,5 mld. Kč a s plánovaným příjmem žádostí o podporu od 15. 9. 2016 od 8.00 hod. Žadatelé, kteří připravovali své projektové žádosti do této rušené druhé výzvy, budou mít příležitost uplatnit své žádosti o dotaci v rámci plánované „řádné“ výzvy Potenciál III, která bude vyhlášena na přelomu září/října 2016, s příjmem žádostí ještě v průběhu letošního roku.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky; velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace je poskytována do max. výše 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 75 mil. Kč / 150 mil. Kč v hospodářsky  problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra,
 • v případě malých a středních podniků („MSP“) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemku, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV)
 • výdaje na pořízení budov, strojů a jiného zařízení jsou způsobilé za podmínek, že se jedná o odepisovatelná aktiva; v případě pořízení majetku spadajícího do ostatního nezbytného dlouhodobého hmotného majetku, musí subjekty, které nesplňují definici MSP, pořídit majetek, který je nový (nebyl odepisován)
 • výdaje na vybrané provozní (neinvestiční) náklady (osobní náklady, služby poradců, expertů a studie) jsou způsobilé pouze pro MSP
 • náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených správcem program

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování výběrových kritérií definovaných ve Výzvě
 • každý žadatel (1 IČ) je ve Výzvě oprávněn předložit maximálně 4 projekty (tzn. 4 aktivní žádosti)
 • minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro MSP 4 mil. Kč, v případě velkých podniků 10 mil. Kč
 • náklady na nákup pozemků mohou dosáhnout nejvýše 10 % celkových způsobilých investičních výdajů, náklady na pořízení, novostavbu a technické zhodnocení staveb pak nejvýše 40 % procent celkových způsobilých investičních výdajů, náklady na pořízení nehmotného majetku mohou být max. 50 % celkových způsobilých investičních výdajů
 • mzdy budou vypláceny pouze MSP, a to jen na absolventy technických nebo přírodovědných oborů provádějící výzkum a vývoj

Systém sběru žádostí:

 • kontinuální