Potenciál – technická výzva

Vyhlášení výzvy

24. 08.

2018

Zahájení příjmu

28. 08. 2018

00:00:00

Ukončení příjmu

24. 09. 2018

00:00:00

Uzavřená výzva

Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a zařadit se tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Jestliže ano, pak je program Potenciál určen právě vám.

Upozornění pro žadatele:

Důvodem vyhlášení této technické výzvy je podpora pouze těch projektů, které byly schváleny na 5. a 6. Výběrové komisi programu Potenciál Výzva III dne 21. 2. 2018 a 19. 4. 2018. Z předchozí III. Výzvy budou podpořeny všechny totožné projekty, které splnily minimální kvalitativní hranici, která činila 60 bodů. Vzhledem k tomu, že všechny kvalitní projekty MSP dosahující 60 a více bodů již byly podpořeny, budou v rámci této výzvy podpořeny zbývající kvalitní projekty z řad velkých podniků.

Žadatelé budou v systému IS KP14+ vyplňovat údaje, které jsou identické s poslední verzí Žádosti o podporu do Výzvy III, tj. např. po provedeném krácení rozpočtu na základě posudků interních hodnotitelů, na základě schválených Žádostí o změnu, na základě opravných posudků po Přezkumné komisi atd.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • velké podniky, které splnily minimální bodovou hranici pro poskytnutí podpory z předchozí III. Výzvy programu Potenciál, ale nebyly doporučeny k financování z důvodu vyčerpání alokace výzvy určené pro velké podniky.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory: max. výše 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na místo realizace
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 75 mil. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • výdaje na pořízení pro činnost VaV nezbytného dlouhodobého hmotného majetku, nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek)
 • dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, novostavby či technické zhodnocení budov, nákup strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV)
 • náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených správcem programu

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • projekt nebyl zahájen před datem podání Žádosti o podporu do III. Výzvy programu Potenciál (č. 01_16_092)
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu; pro ověření bude žadatel používat přílohu výzvy s názvem „Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie“
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádosti o podporu, ve které vystupuje jako příjemce)
 • minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro MSP 4 mil. Kč, v případě velkých podniků 10 mil. Kč
 • příjemce je povinen umožnit přístup k výzkumné infrastruktuře více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek

Systém sběru žádostí:

 • průběžný