Obnovitelné zdroje energie – Výzva III

Vyhlášení výzvy

22. 09.

2017

Zahájení příjmu

22. 09. 2017

00:00:00

Ukončení příjmu

28. 02. 2018

00:00:00

Uzavřená výzva

Cílem programu Obnovitelné zdroje energie je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Základní charakteristiky

Kdo může žádat (příjemci podpory):  

 • malé, střední i velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE; typy podporovaných právních forem stanovuje text Výzvy

Podporované aktivity:

 • a) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií
 • b) výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně
 • c) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně
 • d) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 tis. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč
 • každá podporovaná oblast má svou limitní alokaci:
  • v oblasti vyvedení tepla, bioplynu ze stávajících bioplynových stanic, limitně do výše 140 mil. Kč
  • v oblasti KVET z biomasy, limitně do výše 50 mil. Kč
  • v oblasti výtopen z biomasy, limitně do výše 50 mil. Kč
  • v oblasti MVE, limitně do výše 40 mil. Kč
 • maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč

Míra podpory:

 • V případě opatření týkající se MVE, KVET z biomasy a výtopen z biomasy:
  • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV
  • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV
  • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV
 • V případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:
  • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
  • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV
  • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
 • Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci v případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:             
  • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
  • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV
  • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
 • Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci v případě MVE, KVET z biomasy a výtopen z biomasy:
  •  je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV
  • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV
  • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV

Na co nelze získat podporu (nepodporované aktivity):

 • výstavba či rekonstrukce solárních, větrných, geotermálních zdrojů či bioplynových stanic
 • využití odpadního tepla v rámci ORC systému pro bioplynové stanice pro výrobu elektrické energie, kde by se jednalo o úsporu technologické spotřeby elektrické energie
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • Energetický posudek

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • podpořen nebude projekt rekonstrukce/modernizace, která se týká spalování paliv v zařízeních s celkovým jmenovitým příkonem vyšším než 20 MW
 • vyrobená energie bude určena pro distribuci a/nebo vlastní spotřebu
 • v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 4 žádosti o podporu

Systém sběru žádostí:

 • kolový