Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva IV

Vyhlášení výzvy

30. 11.

2018

Zahájení příjmu

03. 12. 2018

00:00:00

Ukončení příjmu

31. 05. 2019

00:00:00

Uzavřená výzva

Výstupem projektů bude rozšiřování potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání s druhotnými surovinami a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
 • demonstrativní výčet typů podporovaných právních forem je stanoven v textu Výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Míra podpory:

 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 35 % ZV
 • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 25 % ZV

Výše dotace:

 • minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 100 mil. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností
 • zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
 • zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek (dále jen DHM)
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • DHM může být použit výlučně jen v místě realizace projektu
 • DHM musí se jednat o odepisovaný majetek
 • DHM musí být pořízen za tržních podmínek od třetích osob nespřízněných s kupujícím

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • v rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o podporu
 • podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity
 • při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle, bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level (TRL, Úroveň připravenosti technologie). Podpořeny budou projekty níže uvedených úrovní:

– TRL 5 – technologie ověřena v relevantním prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)

– TRL 6 – technologie demonstrována v daném prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)

– TRL 7 – demonstrace systémového prototypu v provozním prostředí

– TRL 8 – systém kompletní a kvalifikovaný

– TRL 9 – existující systém byl ověřen v provozním prostředí

Systém sběru žádostí:

 • průběžný