CZ EN

ICT a sdílené služby – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb – Výzva IV

Vyhlášení výzvy

25. 06.

2018

Zahájení příjmu

28. 08. 2018

00:00:00

Ukončení příjmu

28. 05. 2019

00:00:00

Uzavřená výzva

Máte v plánu zřídit centrum sdílených služeb? Potom je pro Vás určen program ICT a sdílené služby.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední a velké podniky; cílová skupina příjemců je stanovena v textu výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 3 mil. – 100 mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zřizování a provoz center sdílených služeb

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • mzdové náklady (ve výši minimálně 50% všech způsobilých výdajů),
 • služby expertů (pouze MSP)
 • nájemné
 • investiční (Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek) a ostatní neinvestiční výdaje související s projektem v režimu de minimis

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu činí pro malý podnik 0,3 mil. Kč, pro střední podnik 0,5 mil. Kč a pro velký podnik 1 mil. Kč
 • příjemce musí v rámci realizace projektu vytvořit minimální počet nových pracovních míst stanovených textem výzvy a obsadit je zaměstnanci, kteří budou vykonávat odbornou činnost korespondující se zaměřením centra
 • počet projektů od jednoho žadatele (1IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost

Systém sběru žádostí:

 • průběžný