ICT a sdílené služby – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb – Výzva IV

Vyhlášení výzvy

25. 06.

2018

Zahájení příjmu

28. 08. 2018

00:00:00

Ukončení příjmu

28. 05. 2019

00:00:00

Uzavřená výzva

Máte v plánu zřídit centrum sdílených služeb? Potom je pro Vás určen program ICT a sdílené služby.

Oznámení pro žadatele

Z důvodu potřeby Řídicího orgánu sledovat a vyhodnocovat plnění očekávaných přínosů projektů, které příjemci dotace deklarují v rámci předkládaných žádostí o podporu, dochází s platností od 15.1.2020 k rozšíření požadovaných informací, které příjemci dotace budou vykazovat v rámci Zpráv o udržitelnosti (ZoU). Jedná se zejména o následující informace vázané k zrealizovanému projektu:

 1. Zvýšení/změna objemu vývoje SW/poskytovaných služeb
 2. Zvýšení podílu exportu na výkonech
 3. Zvýšení/změna počtu pracovních míst v důsledku projektu
 4. Zvýšení/zkvalitnění portfolia poskytovaného SW/poskytovaných služeb

Výše zmíněné informace, ať již pozitivní, nebo negativní (obsah informace nebude mít dopad na realizovanou akci), je příjemce dotace povinen uvádět do textové části zprávy. Zároveň svá tvrzení podloží relevantními podklady, případně na ně odkáže, pokud jsou tyto umístěny např. na veřejně dostupných rejstřících. Odpovídajícím způsobem byla upravena Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část.

 

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední a velké podniky; cílová skupina příjemců je stanovena v textu výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 3 mil. – 100 mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zřizování a provoz center sdílených služeb

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • mzdové náklady (ve výši minimálně 50% všech způsobilých výdajů),
 • služby expertů (pouze MSP)
 • nájemné
 • investiční (Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek) a ostatní neinvestiční výdaje související s projektem v režimu de minimis

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu činí pro malý podnik 0,3 mil. Kč, pro střední podnik 0,5 mil. Kč a pro velký podnik 1 mil. Kč
 • příjemce musí v rámci realizace projektu vytvořit minimální počet nových pracovních míst stanovených textem výzvy a obsadit je zaměstnanci, kteří budou vykonávat odbornou činnost korespondující se zaměřením centra
 • počet projektů od jednoho žadatele (1IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost

Systém sběru žádostí:

 • průběžný