Služby infrastruktury – ITI – výzva I

Vyhlášení výzvy

15. 09.

2023

Zahájení příjmu

29. 09. 2023

09:00:00

Ukončení příjmu

20. 09. 2024

16:00:00

Otevřená výzva

Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice (ITI), jejichž cílem je založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury s otevřeným přístupem a zkvalitňování jejích služeb.

24.6.2024: V souvislosti s novelou stavebního zákona byl aktualizován text I. Výzvy.

29. 5. 2024: aktualizace dokumentu Služby infrastruktury – ITI – výzva I. a přílohy výzvy č. 3 Vymezení způsobilých výdajů, z důvodu nově platného Nařízení Komise (EU) 2023/2831 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

A: Poskytování služeb inovačním malým
a středním podnikům.

 • Stimulace činností v oblasti VaVaI, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce.
 • Podpora transferu vědeckých a technologických poznatků.
 • Komercializace výsledků výzkumu.
 • Ochrana a využití práv duševního vlastnictví.
 • Zavádění a demonstrace nových technologií a inovativních řešení.
 • Technické a technologické služby
 • Strategické řízení a management inovací.
 • Validace nových podnikatelských modelů.
 • Přístup k mentorům, investorům a rizikovému kapitálu.

B: Rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené VaI infrastruktury.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky
 • výzkumné organizace
 • municipality

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Aktivitu A: dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 20 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč.
 • Aktivitu B: dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a maximálně do výše 250 mil. Kč.

Míra podpory:

 • Aktivita A: 75 % z celkových ZV.
 • Aktivita B: 25 % – 50 % z celkových ZV.

Podrobnější informace viz Výzva, bod 9.1.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Pro Aktivitu A:

 • osobní náklady spojené s poskytováním specializovaných služeb konečným příjemcům
 • externí specializované služby
 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • marketing a propagace (de minimis)
 • režijní náklady (15 % z osobních nákladů)

Pro Aktivitu B:

 • výzkumná zařízení, technologie a další vybavení, budovy, pozemky, novostavby či technické zhodnocení budov apod.
 • Patenty, licence a know-how, software apod.
 • Projektová dokumentace (de minimis)

 

Specifika a omezení:

 • Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice (ITI) na základě schválených Strategických rámců územních strategií jednotlivých městských aglomerací a Seznamu strategických projektů.
 • Projekt musí být uveden v seznamu strategických projektů příslušné aglomerace.
 • Žadatel musí v okamžiku podání žádosti o podporu předložit kladné stanovisko ŘV dané aglomerace.
 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2027.

Míra podpory pro aktivity B:

50 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě, že rozšiřovaná či nově budovaná VaI infrastruktura splňuje definici výzkumné infrastruktury podle GBER bodu 91).

25 % velký podnik / 35 % střední podnik / 45 % malý podnik v případě, že rozšiřovaná či nově budovaná VaI infrastruktura splňuje definici infrastruktury pro testování a experimenty podle GBER bodu 98a).

Míru podpory lze zvýšit o dalších 5 procentních bodů pro testovací a experimentální infrastruktury, jejichž alespoň 80 % roční kapacity je přiděleno malým a středním podnikům.

Výše dotace pro aktivitu B:

 • 10 – 50 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce;
 • 20 – 250 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce

Soubory