Partnerství znalostního transferu – výzva II

Vyhlášení výzvy

09. 04.

2024

Zahájení příjmu

25. 04. 2024

10:00:00

Ukončení příjmu

09. 04. 2025

10:00:00

Otevřená výzva

Vytvoření partnerství mezi podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí (znalostní organizací) za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

 • Představení výzvy II. a ukázka podání žádosti o podporu v IS KP21+ ZÁZNAM WEBINÁŘE
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

A) zavádění pokročilých technologií v podniku.

B) vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu.

C) zlepšení výrobních a/nebo podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • znalostní organizace

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 1,5 mil. Kč a maximálně do výše 12 mil. Kč.

 

Míra podpory:

 • malý i střední podnik: 70 %
 • výzkumné organizace nezakládající veřejnou podporu maximálně 85 %.
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

MSP:

 • hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, osobní náklady, režijní výdaje

Znalostní organizace:

 • osobní náklady, semináře a workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím, režijní výdaje
Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Znalostní organizace je veřejná vysoká škola univerzitního i neuniverzitního typu/pracoviště Akademie věd ČR, veřejné výzkumné pracoviště.
 • Znalostní transfer = Jedná se o přenos informací, odborných znalostí a dovedností z akademické sféry do partnerského podniku.
 • Je realizován za účasti Asistenta znalostního transferu přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště znalostní organizace.
 • V rámci 1 projektu je nutné zaměstnat alespoň 1 Asistenta znalostního transferu v rozsahu min. 1/2 úvazku. V případě 2 asistentů nesmí součet hodnot úvazků za oba převýšit 1,5.