Oběhové hospodářství – výzva I

Vyhlášení výzvy

14. 09.

2023

Zahájení příjmu

02. 10. 2023

10:00:00

Ukončení příjmu

29. 03. 2024

10:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je podpora předcházení vzniku odpadů, navýšení recyklační infrastruktury, omezit plýtvání druhotnými surovinami a zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích.

 

 • Oběhové hospodářství – výzva I.: představení výzvy a ukázka podání žádosti o podporu v IS KP21+ ZÁZNAM WEBINÁŘE
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Znovupoužití vlastního výrobního odpadu.
 • Výroba druhotných surovin, polotovaru nebo výrobku z vybraných odpadů.
 • Předcházení vzniku odpadů.
 • Zvýšení recyklovatelnosti výrobků.
 • Protektorování pneumatik.
 • Výroba polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin.
 • Snížení spotřeby kritických surovin.
 • Získávání kritických surovin zpracováním odpadu nebo druhotné suroviny.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • MSP
 • small mid-caps

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.

Míra podpory:

z celkových způsobilých výdajů:

 • malý podnik: 60 %
 • střední podnik: 50 %
 • small mid-cap: 40 %

 

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobě nehmotný majetek
Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Jedno IČ může podat maximálně 3 žádosti o dotaci.
 • Výzva nepodporuje pořízení mobilních technologií pro zpracování stavebního
  a demoličního odpadu.
 • Druhotná surovina nahrazuje při
  výrobě primární surovinu a jedná se o:

– vedlejší produkt;

– upravený odpad;

– materiály získané z výrobků podléhajících zpětnému odběru;

– nespotřebované vstupní suroviny;

– materiály předávané k novému využití.