Marketing – výzva I

Vyhlášení výzvy

29. 05.

2023

Zahájení příjmu

19. 06. 2023

10:00:00

Ukončení příjmu

30. 10. 2023

10:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je usnadnění vstupu malých a středních podniků na mezinárodní trhy a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím účasti na zahraničních výstavách a veletrzích.

Upozornění pro žadatele:

27. 2. 2024: Řídící orgán OP TAK rozhodl o navýšení alokace ve výzvě I aktivity Marketing z původních 250 mil. Kč na 473 mil. Kč, tedy o 223 mil. Kč.

Na základě pokynu Ministerstva průmyslu a obchodu si vás dovolujeme informovat, že objem podaných žádostí o podporu ve výzvě I Marketing výrazně překročil původní alokaci 250 mil. Kč. Z důvodu velkého počtu podaných žádostí se ŘO OP TAK rozhodl navýšit alokaci výzvy z původních 250 mil. Kč na 473 mil. kč, tedy o 223 mil. kč.

30. 8. 2023: Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době eviduje žádosti o podporu podané do výzvy I aktivity Marketing za více než 350 mil. Kč, objem dosud podaných žádostí tedy překročil výši plánované alokace Výzvy 250 mil. Kč. Z důvodu velkého zájmu žadatelů se ŘO OP TAK rozhodl navýšit alokaci výzvy. Nová výše alokace Výzvy bude oznámena po ukončení příjmu žádostí o podporu. Příjem Žádostí o podporu bude zastaven při dosažení dvojnásobku původní požadované dotace v přijatých žádostech o podporu tj. 500 mil. Kč, nejpozději však 30. 10. 2023.

 

 • Podpora exportu v podnicích: představení výzvy a ukázka podání žádosti o podporu v IS KP21+ ZÁZNAM WEBINÁŘE
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

A) Individuální účast na zahraničních výstavách a veletrzích:

 • Pronájem výstavní plochy včetně stánku a dalších souvisejících služeb a poplatků.

B) Služby usnadňující vstup na zahraniční trhy:

 • Doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět.
 • Marketingové a propagační materiály – např. letáky, plakáty, brožury, prospekty, videa a další propagační materiály.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 000 Kč a maximálně do výše 2 450 000 Kč.

Míra podpory:

 • 50 % celkových způsobilých výdajů.
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • náklady na účast na výstavách/veletrzích
 • doprava
 • marketingové a propagační materiály
Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Projekt musí být jednoetapový.
 • V rámci jednoho projektu je podpořeno max. 5 účastí na výstavě nebo veletrhu.
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 aktivní žádost o podporu.
 • Ve výzvě jsou uplatňovány zjednodušené metody vykazování (ZMV).
 • Způsobilé výdaje (ZV) jsou stanoveny podle předem definovaného výpočtu na základě počtu účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí.
 • Příjemce není povinen vykazovat ZV účetním dokladem a vést oddělené účetnictví.
 • Více o ZMV viz příloha č.2 Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – zvláštní část.