Inovace – výzva II

Vyhlášení výzvy

23. 04.

2024

Zahájení příjmu

07. 05. 2024

12:00:00

Ukončení příjmu

31. 07. 2024

10:00:00

Otevřená výzva

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE:

15. 5. 2024: Řídící orgán OP TAK oznámil, že u aktivity Inovace-výzva II byla aktualizována příloha č. 7 Formulář prohlášení DNSH-Formulář prohlášení CP. Byl doplněn návod na vyplnění formuláře.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

A) Produktová inovace

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb

B) Procesní inovace

 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • malá společnost se střední tržní kapitalizací

Systém sběru žádostí:

 • kolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 3 mil. Kč a maximálně 100 mil. Kč.

Míra podpory:

 • dle regionu: 15 % – 60 %

Konkrétní míru podpory definuje regionální mapa podpory – více viz kap. 9.1 výzvy.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • technologie
 • software a data
 • práva k užívání duševního vlastnictví
 • certifikace produktů
Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Na 1 IČO je možné podat pouze jeden projekt.
 • Model hodnocení má v součtu 75 bodů, pro přijetí projektu je třeba 50 bodů.
 • Stavby nejsou způsobilým výdajem.