Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I

Vyhlášení výzvy

14. 09.

2023

Zahájení příjmu

02. 10. 2023

10:00:00

Ukončení příjmu

27. 12. 2024

10:00:00

Otevřená výzva

Cílem výzvy je podpora opatření cílená na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření
podniku:

 • zvýšením účinností rozvodů
 • snížením spotřeby vody technologií
  při zachování jejich produktivity
 • využitím dešťové vody
 • recyklací nebo cirkulací vody

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč

 

Míra podpory:

z celkových způsobilých výdajů:

 • Malý podnik: 60 %
 • Střední podnik: 50 %
 • Velký podnik. 40 %
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • stavební práce a dodávky (pouze v rozsahu prací nezbytně nutných pro realizaci opatření)
Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Jedno IČ může podat maximálně 3 žádosti o dotaci.
 • Úsporou vody se rozumí snížení roční
  spotřeby vody na hranici podniku bez
  ohledu na to, zda se jedná o vodu
  odpadní, z vodovodního řadu,
  povrchových a podzemních vod nebo
  jiných zdrojů vyjma dešťové vody jímané v rámci podniku.
 • Žadatel doloží historická data o spotřebě vody za 3 roky. V případě, že žadatel nedisponuje údaji o spotřebě za 3 roky, doloží spotřebu vody minimálně za 12 souvislých měsíců.
 • Jednotlivé aktivity musí vždy samy o sobě vést k úspoře vody v podniku v místě realizace projektu v minimální výši 5 % nebo 100 m3/rok a jejich úspora musí být doložena vodním auditem = dokument zpracovaný dle Nmet (metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniku).