Energetická infrastruktura – Úspory v LDS – výzva I

Vyhlášení výzvy

21. 12.

2023

Zahájení příjmu

02. 04. 2024

10:00:00

Ukončení příjmu

30. 12. 2024

23:59:59

Otevřená výzva

Cílem výzvy je úspora primární energie v rámci distribuce elektřiny.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Snížení technických ztrát distribučních trafostanic

Nákup a instalace:

 • transformátorů všech napěťových hladin
 • vnitřní TS, kobky VN TS, dovybavení TS
 • trafostanice stožárové, kioskové a zděné

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Výše podpory:

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1,5 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.

Míra podpory:

 • 50 % celkových způsobilých výdajů
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
Specifika a omezení:

 • LDS = lokální distribuční soustava.
 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Žadatelem mohou být licencované subjekty podnikající v energetických odvětvích.
 • Počet žádostí o podporu na jeden subjekt  (jedno IČ) není omezen.