Projekty OP PIK realizované API

Agentura pro podnikání a inovace realizuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost následující projekty, na něž je poskytována finanční podpora od Evropské unie:


Název projektu Registrační číslo projektu
ZS_EXTERNÍ SLUŽBY_2016-2018 CZ.01.5.125/0.0/0.0/15_020/0005785
Zajištění externích služeb v souvislosti s implementací OPPIK, tj. náklady na zajištění kompletní servisní činnosti bezplatné telefonní informační linky (call centra), zajištění provozu bezplatné informační linky, pronájem multifunkčních zařízení, konzultační, poradenské a právní služby apod.


Název projektu Registrační číslo projektu
ZS_PROVOZNÍ VÝDAJE_2016-2018 CZ.01.5.125/0.0/0.0/15_020/0005786
Náklady spojené s technickým a provozním zajištěním funkcí zprostředkujícího orgánu, tzn. náklady na provoz Žitná 18, kancelářské potřeby, informační zdroje, servis telekomunikačního zařízení, občerstvení, cestovné apod. Dále plánované pořízení kancelářské techniky a zařízení.


Název projektu Registrační číslo projektu
ZS_OSOBNÍ NÁKLADY_2016 CZ.01.5.125/0.0/0.0/15_020/0005787
Náklady spojené s odměňováním zaměstnanců (včetně zákonných odvodů) zprostředkujícího subjektu, kteří se podílejí na přípravě, implementaci, hodnocení a monitorování programu a kontrolách.


Název projektu Registrační číslo projektu
ZS_KANCELÁŘSKÁ A PROVOZNÍ TECHNIKA 2016-2018 CZ.01.5.125/0.0/0.0/15_020/0006100
Náklady spojené s technickým a provozním zajištěním funkcí zprostředkujícího subjektu, tzn. náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.


Název projektu Registrační číslo projektu
ZS_VZDĚLÁVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 2016-2018 CZ.01.5.125/0.0/0.0/15_020/0006101
Náklady související se vzděláváním pracovníků zprostředkujícího subjektu, tj. náklady na zajištění odborných školení, seminářů, konferencí a workshopů jak v zahraničí, tak i v České Republice.


Název projektu Registrační číslo projektu
ZS_PUBLICITA 2016-2018 CZ.01.5.125/0.0/0.0/15_020/0006102
Náklady související se zajištěním informovanosti příjemců podpory a široké především podnikatelské veřejnosti, komunikace s příjemci podpory a veřejností. Dále pak náklady související s propagací programu na veřejnosti prostřednictvím seminářů, informačních akcí, komunikace přes média.


Název projektu Registrační číslo projektu
ZS_KANCELÁŘSKÁ A PROVOZNÍ TECHNIKA 2016-2018_002 CZ.01.5.125/0.0/0.0/15_020/0007199
Náklady spojené s technickým a provozním zajištěním funkcí zprostředkujícího subjektu, tzn. zejména náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku a jeho provoz a udržování.


Název projektu Registrační číslo projektu
ZS_OSOBNÍ NÁKLADY 2017-2018 CZ.01.5.125/0.0/0.0/15_020/0007518
Náklady spojené s odměňováním zaměstnanců (včetně zákonných odvodů) zprostředkujícího subjektu, kteří se podílejí na přípravě, implementaci, hodnocení a monitorování programu a kontrolách.


Název projektu Registrační číslo projektu
ZS_KANCELÁŘSKÁ A PROVOZNÍ TECHNIKA_2017-2023_003 CZ.01.5.125/0.0/0.0/15_020/0010994
Zajištění kancelářské a provozní techniky zprostředkujícího subjektu v rámci implementace OPPIK.