Úspory energie – Výzva IV

Uzavřená výzva

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 2. 7. 2018 do 29. 4. 2019.


Upozornění pro žadatele z programu Úspory energie

Řídící orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, upozorňuje na nedodržení formální podoby energetického posudku a podnikatelského záměru u projektů z III. a IV. Výzvy programu Úspory energie.

Na základě zkušeností z hodnocení projektů III. Výzvy programu Úspory energie chceme upozornit na povinnosti stanovené v kapitole 9.3) III. a IV. Výzvy:

1) Součástí okrajových podmínek energetického posudku bude vyjádření energetického specialisty ke specifickým podmínkám přijatelnosti projektu, pokud jsou pro daný projekt relevantní24:

Poznámkou pod čarou 24 v energetickém posudku musí být potvrzen soulad navrhovaného projektu s těmito specifickými podmínkami přijatelnosti projektu, pokud jsou pro daný projekt relevantní.

Tento bod mnoho energetických specialistů řeší tak, že uvedou v energetickém posudku příslušnou kapitolu, týkající se vyjádření plnění specifických podmínek a) až v) tam, kde je to relevantní, včetně i odkazu na příslušné deklarování číselného požadavku, například na dodanou energii podle PENB. Toto je nutné zkontrolovat.

2) Žadatel v podnikatelském záměru musí potvrdit soulad navrhovaného projektu s těmito specifickými podmínkami přijatelnosti projektu:

Opakovaně se setkáváme s případy, kdy se energetický specialista k některým bodům nevyjádří, a tím pádem není splněna formální podoba Energetického posudku či podnikatelského záměru. Těmto projektům hrozí vyřazení, a proto důrazně upozorňujeme na vyjádření se ke všem specifickým podmínkám.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední podniky a velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 400 mil. Kč a současně maximálně do výše 15 mil. EUR.
 • Maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč a zároveň podíl nákladů na zpracování energetického posudku nesmí být vyšší než 2 % celkových způsobilých výdajů.
 • Míra podpory u projektu:
  a) je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
  b) je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
  c) je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV
 • Míra podpory na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci a na zpracování výběrového řízení:
  a) je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV
  b) je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV
  c) je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED)
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • energetický posudek
 • projektová dokumentace
 • náklady na organizaci výběrového řízení

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • v rámci této výzvy počet žádostí na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) není omezen

Systém sběru žádostí:

 • průběžný