Nemovitosti – Výzva II

Uzavřená výzva

Jste malým a středním podnikem a rozhodli jste se modernizovat Vaši podnikatelskou nemovitost? Máte v plánu rekonstruovat zastaralou infrastrukturu či přeměnit brownfield na moderní podnikatelský objekt? Právě pro Vás je určen program Nemovitosti.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 21. 11. 2016 do 5. 12. 2016.


Upozornění pro žadatele

Dle současného propočtu výše alokace a požadované dotace, resp. krácené dotace u projektů, které splnily podmínky Výzvy II programu Nemovitosti, dojde k podpoře projektů, které obdržely min. 71,9 bodů. Podrobnější informace jsou zasílány jednotlivým žadatelům formou depeše.


Upozornění pro žadatele – navýšení alokace Výzvy II programu Nemovitosti

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, rozhodl na základě výrazného převisu kvalitních projektů ve Výzvě II programu Nemovitosti o navýšení stávající alokace, tj. 950 mil. Kč, na 1,7 mld. Kč.

Výše uvedený limit se automaticky zvýší v případě, pokud v pořadí projektů seřazených dle bodového hodnocení budou za posledním projektem, na který vystačí navýšená alokace, následovat další projekty se stejným počtem bodů tak, aby i tyto projekty byly při zachování rovného přístupu k projektům totožné kvality plně podpořeny.


Upozornění pro žadatele – ukončení příjmu Žádostí o podporu

Vážení žadatelé,

dovolujeme si vás informovat, že dne 5. 12. 2016 v 9:00 hod. bude v souladu s pravidly Výzvy ukončen příjem Žádostí o podporu v programu NEMOVITOSTI – Výzva II. Požadovaná alokace v podaných žádostech již dosáhla hranice 1,9 mld. Kč.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky; cílová skupina je definována v textu Výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 1 mil. – 50 mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • projekt rekonstrukce objektu
 • projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov
 • další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)
 • náklady týkající se studie proveditelnosti či projektové dokumentace lze podpořit v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 (GBER) pouze v případě, kdy vzniknou po podání žádosti o podporu

Specifika a omezení:

 • skutečné místo dopadu realizovaného projektu musí být území ČR mimo hlavního města Prahy
 • místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt

Systém sběru žádostí:

 • kolový