Poskytování informací na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Seznam povinně zveřejněných dokumentů dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • Služební předpis č. 01 – Organizační řád API + krycí list
 • Služební předpis č. 02 – Pracovní řád API + krycí list
 • Služební předpis č. 03 – Etický kodex API + krycí list + Přílohy 1-2
 • Služební předpis č. 04 – Prozatímní spisový řád + krycí list
 • Služební předpis č. 05 – Podpisový řád API + krycí list
 • Služební předpis č. 06 – Opatření č. 10/2016 ministra průmyslu a obchodu
 • Služební předpis č. 07 – Hromadné čerpání dovolené
 • Služební předpis č. 08 – Indispoziční volno
 • Služební předpis č. 09 – Příplatky za vedení
 • Služební předpis č. 10 – Metodika výběrových řízení + přílohy č. 1-15
 • Služební předpis č. 11 – Etalon minimální bezpečnosti
 • Služební předpis č. 12 – Výstupní doklady + přílohy č. 1-4
 • Služební předpis č. 13 – Přestávky v práci
 • Služební předpis č. 14 – Svěření vozidla + přílohy č. 1-3
 • Služební předpis č. 15 – Přesoutěžení představených
 • Služební předpis č. 16 – Obsazování služebních míst bez konání VŘ
 • Služební předpis č. 17 – Postup při provádění služebního hodnocení státních zaměstnanců
 • Služební předpis č. 18 – Interní protikorupční program + příloha
 • Služební předpis č. 19 – Prozatímní spisový řád II + text bez příloh
 • Služební předpis č. 20 – Převod služebního místa v rámci API
 • Služební předpis č. 21 – Inventarizace majetku 2016 + krycí list + příloha
 • Služební předpis č. 22 – Statut interního auditu + krycí list + příloha
 • Služební předpis č. 23 – Zřízení kárné komise
 • Služební předpis č. 24 – Pracovní cesty a cestovní náhrady – text bez příloh
 • Služební předpis č. 25 – Hospodaření s prostředky na reprezentaci + příloha
 • Služební předpis č. 26 – Jednací řád Kárné komise + krycí list
 • Služební předpis č. 27 – Mlčenlivost zaměstnanců
 • Služební předpis č. 28 – Zásady pro tvorbu, používání a hospodaření s FKSP
 • Služební předpis č. 29 – Směrnice a předpis CI
 • Služební předpis č. 1/2017 – Aktuálně platná pojmenování útvarů v Agentuře pro podnikání a inovace v návaznosti na schválenou systemizaci k 1. 1. 2017
 • Služební předpis č. 2/2017 – Prozatímní spisový řád III. API
 • Služební předpis č. 3/2017 – Převod systemizovaného místa odborného rady v rámci služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace
 • Služební předpis č. 4/2017 – Hromadné čerpání dovolené zaměstnanců Agentury pro podnikání a inovace v kalendářním roce 2017
 • Služební předpis č. 5/2017 – Zásady pro adaptační proces a mentoring nových zaměstnanců v rámci Agentury pro podnikání a inovace
 • Služební předpis č. 6/2017 – Zásady pro sjednávání pracovního poměru na dobu určitou v rámci Agentury pro podnikání a inovace
 • Služební předpis č. 7/2017 – Zásady pro čerpání indispozičního volna v Agentuře pro podnikání a inovace
 • Služební předpis č. 8/2017 – Výše a struktura rozpočtu FKSP na rok 2017 v Agentuře pro podnikání a inovace
 • Služební předpis č. 9/2017 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek
 • Služební předpis č. 10/2017 – Zřízení Škodní a likvidační komise, stanovení zásad pro vyřazení majetku, řešení ztrát a odcizení majetku
 • Služební předpis č. 11/2017 – Postup při realizaci pravidel pro systemizaci služebních a pracovních míst
 • Služební předpis č. 12/2017 – Prováděcí směrnice pro provoz a řízení regionálních kanceláří Agentury pro podnikání a inovace
 • Služební předpis č. 13/2017 – Interní protikorupční program Agentury pro podnikání a inovace
 • Služební předpis č. 14/2017 – Podmínky pro vyplácení cílové odměny zaměstnancům Agentury pro podnikání a inovace
 • Služební předpis č. 15/2017 – Podmínky cílových odměn pro zaměstnance API při zrychlení čerpání prostředků OP PIK v roce 2017
 • Služební předpis č. 16/2017 – Způsob seznamování zaměstnanců API se služebními předpisy
 • Služební předpis č. 17/2017 – Nové znění Interního předpisu pro činnost Interního auditu Statutu a Etického kodexu interního auditu API
 • Služební předpis č. 18/2017 – Výše příplatků za vedení pro představené a vedoucí zaměstnance
 • Služební předpis č. 19/2017 – Pravidla pro oběh účetních dokladů a finanční hospodaření
 • Služební předpis č. 20/2017 – Metodika k provádění výběrových řízení
 • Služební předpis č. 21/2017 – Stanovení aktuálně platných pojmenování útvarů
 • Služební předpis č. 22/2017 – Prozatímní spisový řád IV
 • Služební předpis č. 23/2017 – Charakteristika služebních/pracovních míst v Agentuře pro podnikání a inovace od 1. 1. 2018
 • Služební předpis č. 24/2017 – Postup při organizaci úřednické zkoušky v Agentuře pro podnikání a inovace
 • Služební předpis č. 25/2017 – Výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky, způsob úhrady a zpětného proplácení těchto nákladů
 • Služební předpis č. 26/2017 – Pravidla pro vysílání zaměstnanců na pracovní cesty
 • Služební předpis č. 27/2017 – Postup při realizaci systemizace služebních a pracovních míst v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 737_2017
 • Služební předpis č. 28/2017 – Podmínky cílových odměn pro zaměstnance API při zrychlení čerpání prostředků OP PIK v roce 2017
 • Služební předpis č. 29/2017 – Inventarizace majetku a závazků za rok 2017, Rozsah pravomoci a činnosti členů inventarizačních komisí
 • Služební předpis č. 1/2018 (Hromadné čerpání dovolené zaměstnanců API v kalendářním roce 2018)
 • Služební předpis č. 2/2018 (Výše a struktura FKSP na rok 2018)
 • Služební předpis č. 3/2018 (Zřízení Škodní a likvidační komise a stanovení zásad pro vyřazení majetku, řešení ztrát a odcizení majetku)
 • Služební předpis č. 4/2018 (Pravidla pro vysílání zaměstnanců na služební cesty)
 • Služební předpis č. 5/2018 (Zásady pro tvorbu, používání a hospodaření s FKSP)
 • Služební předpis č. 6/2018 (Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. 3. 2018)
 • Služební předpis č. 7/2018 (kterým se ruší služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 1 – Organizační řád a č. 13/2017, kterým je vydáno aktualizované znění Interního protikorupčního programu  Agentury pro podnikání a inovace)
 • Služební předpis č. 8/2018 (kterým se stanoví klíčová služební místa v Agentuře pro podnikání a inovace)
 • Služební předpis č. 9/2018 (kterým se stanoví hodnotící kritéria, která vystihují potřeby služebních míst v Agentuře pro podnikání a inovace) a příloha ke Služebnímu předpisu č. 9 (FO01 – záznam o seznámení státního zaměstnance s hodnotícími kritérii)
 • Služební předpis č. 10/2018 (kterým se ruší služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 17/2017, kterým bylo vydáno nové znění Interního předpisu pro činnost Interního auditu Agentury pro podnikání a inovace, Statutu a Etického kodexu interního auditu Agentury pro podnikání a inovace)
 • Služební předpis č. 11/2018 (kterým se vydává Etický kodex Agentury pro podnikání a inovace) a přílohy FO01 Záznam o nepřijetí daru, FO02 Záznam o přijetí daru v hodnotě do 300,- Kč a FO03 Záznam jednání s předpokladem rizika korupce
 • Služební předpis č. 12/2018 kterým se stanoví systemizace služebních a pracovních míst v Agentuře pro podnikání a inovace a Příloha Služebního předpisu č. 12 kterým se stanoví systemizace služebních a pracovních míst v Agentuře pro podnikání a inovace
 • Služební předpis č. 13/2018, jímž se stanoví obsah osobního spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení a přílohy FO01 Arch osobního spisu ve služebním poměru, FO02 Arch osobního spisu v pracovním poměru a FO03 Hlášení změn osobních údajů
 • Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 14/2018, kterým se ruší služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 5 Podpisový řád a č. 9/2017 Metodika zadávání veřejných zakázek
 • Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 15/2018, kterým se stanoví zásady vzdělávání v rámci Agentury pro podnikání a inovace a jeho přílohy 1 – 11
 • Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 16/2018, kterým se ruší služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 20/2017, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení v Agentuře pro podnikání a inovace
 • Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 17/2018, kterým se ruší služební předpisy vedoucího služebního úřadu č. 14 a č.19/2017
 • Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 18/2018, kterým se ruší služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 25
 • Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 19/2018, kterým se ruší služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 12/2017
 • Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 20/2018, kterým se stanoví systemizace služebních a pracovních míst v Agentuře pro podnikání a inovace a Příloha Služebního předpisu č. 20/2018, kterým se stanoví systemizace služebních a pracovních míst v Agentuře pro podnikání a inovace
 • Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 21/2018, kterým se prozatímně upravují vybrané organizační věci služby v Agentuře pro podnikání a inovace a Příloha Služebního předpisu vedoucího služebního úřadu č. 21/2018, kterým se prozatímně upravují vybrané organizační věci služby v Agentuře pro podnikání a inovace
 • Služební předpis vedoucího služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace č. 22/2018, kterým se ruší služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 26 Jednací řád Kárné komise I. Stupně v Agentuře pro podnikání a inovace, č.j. API/02429116
 • Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 20/2018, kterým se stanoví systemizace služebních a pracovních míst v Agentuře pro podnikání a inovace, verze 6.0 a Příloha Služebního předpisu vedoucího služebního úřadu č. 20/2018, kterým se stanoví systemizace služebních a pracovních míst v Agentuře pro podnikání a inovace, verze 6.0
 • Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 20/2018, kterým se stanoví systemizace služebních a pracovních míst v Agentuře pro podnikání a inovace, verze 7.0 a Příloha Služebního předpisu vedoucího služebního úřadu č. 20/2018, kterým se stanoví systemizace služebních a pracovních míst v Agentuře pro podnikání a inovace, verze 7.0
 • Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 1/2019, kterým se ruší služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 5/2018, který určuje zásady pro tvorbu, používání a hospodaření s FKSP v Agentuře pro podnikání a inovace, č.j. API/00823/18
 • Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 2/2019, kterým se ruší služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 4/2018, který určuje pravidla pro vysílání zaměstnanců na služební cesty v Agentuře pro podnikání a inovace, č.j. API/00631/18
 • Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 03/2019, kterým se ruší služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 4, č. 8, č. 9, č. 18, č. 19, č. 01/2017, č. 02/2017, č. 11/2017, č. 22/2017, č. 27/2017