Zjednodušení administrace projektů a žádostí o platbu v rámci programu Aplikace

01. 07. 2019 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu od dubna 2019 přistoupilo ke zjednodušenému vykazování odpisů v rámci programu Aplikace, a to prostřednictvím přehledné tabulky. Zároveň byl snížen počet požadovaných předkládaných dokumentů ze strany příjemců a tím i objem dokumentů při následné kontrole. Dále byly vydány zjednodušené tabulky pro vykazování osobních nákladů. V rámci jedné tabulky jsou evidovány informace jak ke kategorii průmyslového výzkumu, tak k experimentálnímu vývoji – čímž se snižuje administrativní zátěž jak u příjemce, tak i na straně poskytovatele dotace.

Jsou uskutečňovány semináře, následovat budou také webináře, jako podpůrné nástroje pro příručky k vyplňování žádosti o platbu a formulářů evidence pracovních činností a mzdových nákladů.

Nyní pracujeme na rozšíření příruček k vyplňování mzdových tabulek o komplikovanější příklady, FAQ a fiktivní případy nejčastějších chyb.

A jaké novinky přinese Výzva VII programu Aplikace?

  • Maximální výše dotace bude až 80 mil. Kč.
  • Míra podpory pro výzkumné organizace bude navýšena ze 75 % na 85 %.
  • V MS2014+ dojde k částečnému zapracování rozpočtu projektu, resp. rozpadu na rozpočtové položky, čímž se následně zjednoduší vyplňování kontrolních tabulek k žádostem o platbu.
  • Povinnou přílohou již u žádosti o podporu bude jednotný celkový přehled pracovních pozic a osobních nákladů, navázaný na typové pozice z databáze průměrných mezd (MPSV). Tyto podklady budou sloužit pro rychlou kontrolu hospodárnosti mezd při podání žádosti o podpory, bude na ni navázán formulář pro žádost o změnu v projektovém týmu (nevyžaduje dodatek k Rozhodnutí, nicméně se jedná o podstatné změny v projektu). Z přehledu se bude vycházet i při kontrole žádosti o platbu. Průměrné mzdy se budou kontrolovat s celorepublikovým průměrem z pololetí předcházejícího, za které jsou mzdové náklady nárokovány. Tato kontrola reflektuje změny na trhu práce a prokazují kontrolu nákladů v daném reálném čase, jelikož žádost mohla být podána 3 roky před podáním žádosti o platbu.
  • Bude rovněž využívána souhrnná evidence účetních dokladů se způsobilými výdaji do 10 000 Kč.