Vybrané výjimky z postupů dle Pravidel pro výběr dodavatelů v OP TAK

10. 01. 2023 | Články

V článku „Kdy má příjemce dotace v OP TAK povinnost postupovat dle Pravidel pro výběr dodavatelů“ jsme rozebrali, kdy má žadatel či příjemce dotace v OP TAK (dále jen Příjemce) povinnost postupovat dle Pravidel pro výběr dodavatelů (dále jen Pravidla) a jaký druh výběrového řízení dle druhu zadavatele a výše předpokládané hodnoty zakázky zvolit. Nyní osvětlíme případy, kdy Příjemce nemá povinnost zadávat zakázku dle Pravidel, přestože její předpokládaná hodnota přesahuje v Pravidlech stanovené limity.

 Postupy upravenými v Pravidlech nejsou Příjemci povinni zadávat zakázky, které:

 1. splňují podmínky pro použití výjimky stanovené v § 29 a § 30 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), v případě sektorových zakázek také pokud splňují podmínky § 158, odst. 2 a 3, § 159 a § 160 Zákona;
 2. splňují podmínky pro jejich zadání v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 3 a 5 a § 64 až § 66 Zákona;
 3. nebyly zadány v předchozím výběrovém řízení zadávaném v otevřené výzvě z důvodu, že nebyly podány žádné nabídky, podané nabídky nesplňovaly požadavky zadavatele na předmět zakázky nebo účastníci výběrového řízení nesplnili podmínky účasti. Příjemce však před přímým zadáním zakázky nesmí podstatně změnit zadávací podmínky oproti předchozímu výběrovému řízení.

Z výjimek zmíněných v písm. A výše jsou u projektů v OP TAK využitelné zejména dvě následující:

 • Výjimka dle § 29 písm. h), která říká, že příjemce není povinen zadat ve výběrovém řízení dle Pravidel zakázku, jejímž předmětem je nabytí, nájem nebo pacht existující věci nemovité nebo s ní souvisejících věcných práv. V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část bude např. výdaj za pozemek považován za způsobilý do výše stanovené posudkem soudního znalce. Znalecký posudek nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením nemovitosti a musí být vyhotoven dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.
 • Výjimka dle § 29 písm. r), která říká, že příjemce není povinen zadat ve výběrovém řízení dle Pravidel zakázku, jde-li o zakázku, jejímž předmětem jsou služby ve výzkumu a vývoji, s výjimkou činností uvedených v příloze č. 2 Zákona. V OP TAK ve většině případů služby ve výzkumu a vývoji spadají do seznamu činností uvedených v příloze č. 2 Zákona, i na tyto služby však je možné uplatnit výjimku dle § 29 písm. r), a to v případě, že je splněna alespoň jedna z dále uvedených podmínek:
 1. cena za provedení výzkumu a vývoje není hrazena výlučně zadavatelem (spolufinancování z dotace však za splnění podmínky považovat nelze), nebo
 2. výsledek takového výzkumu a vývoje nevyužívá výhradně zadavatel ke své činnosti,

Příjemce v případě využití dané výjimky musí doložit detailní zdůvodnění, jakým způsobem byly podmínky výjimky naplněny spolu s potvrzením advokáta o bezvýhradném naplnění podmínek Zákona.

Mezi podmínky zmíněné v písm. B výše patří zejména následující, přičemž jejich úplný a závazný popis je nutné vždy převzít ze Zákona:

 • unikátní plnění/z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž/ochrana výhradních práv (pro splnění této podmínky je Příjemce povinen písemně odůvodnit, že nelze využít jiného postupu a znaleckým posudkem soudního znalce doložit, že zakázka může být splněna pouze určitým dodavatelem a dále doložit znalecký posudek soudního znalce s oceněním plnění);
 • krajně naléhavá okolnost;
 • dodávané zboží je vyráběno pouze pro účely výzkumu;
 • náhrada předchozí dodávky řádně zadané v souladu s Pravidly;
 • dodávky kupované na komoditních burzách;
 • dodávky od dodavatele v likvidaci pořizované za zvlášť výhodných podmínek;
 • nákup nových služeb či stavebních prací od stávajícího dodavatele vybraného v souladu s Pravidly, pokud byly v zadávacích podmínkách předem vyhrazeny změny, které jsou po podpisu smlouvy uplatněny a cena bez DPH nového plnění nepřesáhne o více než 30 % původní předpokládanou hodnotu zakázky ani vysoutěženou cenu.

Jak bylo uvedeno výše v písm. C), tak postupy upravenými v Pravidlech nejsou příjemci povinni zadávat zakázky také v případě, pokud podstatně nezměnili zadávací podmínky oproti předchozímu výběrovému řízení zadávanému v otevřené výzvě (dle bodu 5.1.3 PpVD), v němž nebyly podány žádné nabídky, podané nabídky nesplňovaly požadavky zadavatele na předmět zakázky nebo účastníci výběrového řízení nesplnili podmínky účasti (tj. zejména podmínky kvalifikace, technické podmínky vymezující předmět plnění, obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu zakázky, apod.).

Za podstatnou změnu zadávacích podmínek bude považována zejména taková změna, která by mohla rozšířit či naopak zúžit okruh potenciálních dodavatelů způsobilých splnit předmět veřejné zakázky. Zpravidla se tedy bude jednat o změnu předmětu plnění zakázky, změnu obchodních a platebních podmínek či změnu nastavení kvalifikace. Zadávací podmínky zrušeného VŘ budou v takém případě předmětem kontroly u žádosti o platbu, v rámci které si příjemce bude nárokovat způsobilé výdaje zadané přímou objednávkou.

Tento článek vyšel také v zpravodaji „tak“ – číslo 2.