V květnu API schválila žádosti o platbu v hodnotě jedné miliardy korun

05. 06. 2020 | Novinky

Agentura pro podnikání a inovace (API) v květnu 2020 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu více než 354 žádostí o platbu (ŽoP) v souhrnné výši dotace 1,04 miliardy korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce ŽoP jsme zpracovali v programech Prioritní osy 1 zaměřené na výzkum, vývoj a inovace – celkový objem požadované dotace předaný na MPO v nich přesáhl 537 milionů korun, což tvoří více než polovinu celkového objemu předaných žádostí o platbu. V Prioritní ose 3 bylo předáno k proplacení více než 317 milionů korun, tedy 31 % z celkového objemu předaných žádostí o platbu. Zbytek patřil projektům v prioritních osách 2 a 4 (111 resp. 74 milionů Kč).

Celkové čerpání v OP PIK opět přesáhlo jednu miliardu korun. Na účty podnikatelů odeslalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, řídicí orgán OP PIK, 1,14 miliardy korun na základě 381 žádostí o platbu, které obsahovaly 5 290 účetních položek.

V květnu bylo v OP PIK vydáno 183 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 698 milionů korun. Texty Rozhodnutí o poskytnutí dotace a související čestné prohlášení příjemce prošly v květnu rozsáhlou aktualizací a je již připraveno pro výzvy, ve kterých do 12. 5. 2020 nebylo zahájeno vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

„Plán čerpání jsme v květnu splnili na 116 %. Pokračujeme tak v pozitivním růstovém trendu, který začal v březnu. Příjemci nyní častěji podávají žádosti o platbu bez zbytečných odkladů tak, aby měly dotační finanční prostředky k dispozici na svých účtech co nejdříve,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.