V červnu API schválila žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 1,36 miliardy korun

07. 07. 2020 | Novinky

Agentura pro podnikání a inovace (API) v červnu 2020 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 354 žádostí o platbu (ŽoP) v souhrnné výši dotace 1,356 miliardy korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce ŽoP jsme minulý měsíc zpracovali v programech Prioritní osy 3 (programy Úspory energie, Smart Grids, Úspory energie v SZT a Nízkouhlíkové technologie). Celkový objem požadované dotace předaný na MPO dosáhl 780 milionů korun, což tvoří téměř 58 % celkového objemu předaných žádostí o platbu. V Prioritní ose 1 zaměřené na výzkum, vývoj a inovace, bylo předáno k proplacení více než 434 milionů korun (32 % z celkového objemu předaných žádostí o platbu) Zbytek patřil projektům v prioritních osách 2 a 4 (129 resp. 13 milionů Kč).

K administraci jsme v červnu obdrželi žádosti o platbu v celkové hodnotě 800 milionů korun, s dominantním podílem podaných žádostí o platbu v Prioritní ose 1.

Celkové čerpání v OP PIK opět přesáhlo jednu miliardu korun. Na účty podnikatelů v červnu odeslalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, řídicí orgán OP PIK, 1,07 miliardy korun, a to na základě 338 žádostí o platbu, které obsahovaly 4 006 účetních položek.

V červnu bylo v dotačních programech OP PIK vydáno 337 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2,841 miliardy korun. První rozhodnutí byla v červnu vydána i ve speciální COVID-19 výzvě programu Technologie, do které se do 9. června mohli hlásit podnikatelé zahajující výrobu prostředků pro boj s koronavirovou pandemií.

„Celkově jsme za první pololetí roku 2020 zpracovali a předali k proplacení MPO žádosti o platbu v celkové požadované hodnotě 6,757 miliardy, což je o jedna a půl miliardy více, než jsme predikovali na základě plánovaných dat podání ŽoP. Řada příjemců své žádosti o platby podala dříve, a mají tak již k dispozici finanční prostředky z realizovaných dotačních projektů,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.