Úspěšné projekty OP PIK: Teplárna Písek – Propojení soustav SZT v Písku za účelem úspor primární energie

02. 03. 2023 | Články

PROFIL SPOLEČNOSTI

Teplárna Písek je česká akciová společnost, která má na starost výrobu a dodávku tepla a teplé užitkové vody pro město Písek.

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu byla úspora primární energie a nákladů na její výrobu. Šlo o nahrazení tepla vyrobeného z uhlí, teplem z obnovitelného zdroje – z bioplynové stanice.

V rámci projektu došlo k propojení dvou nezávislých soustav zásobování teplem (SZT) ve městě Písek. A to soustavy SZT ve městě Písek, jejíž hlavním zdrojem energie je Teplárna Smrkovice, kterou společnost Teplárna Písek vlastní a provozuje. Druhá soustava SZT se zdrojem v podobě kogenerační jednotky na bioplyn se nachází na severním okraji města Písek v průmyslové zóně. Realizována byla výstavba teplovodu, úprava kompaktních předávacích stanic ve stávajících odběrných místech a vybudování transformačního místa pro vyvedení tepla z bioplynové stanice.

Následným cílem bylo zajištění dlouhodobé funkčnosti a spolehlivosti a dodávky tepla konečným odběratelům ve městě Písek.

Teplárna Písek čerpala finanční podporu v programu Úspory energie v SZT z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Na realizaci projektu jsme se zeptali:

Mgr. Andrey Žákové, ředitelky společnosti Teplárna Písek

Co projekt vaší společnosti přinesl?

Realizace tohoto významně ekologického projektu přinesla krásnou možnost a příležitost využití zbytkového tepla, které je produkováno na bioplynové stanici a diverzifikaci zdrojů tepla pro město. Roční dodávka tohoto ekologického tepla z bioplynky je ve výši zhruba 10 % prodeje tepla. Projekt přinesl značnou úsporu primárního paliva, protože teplo z bioplynky nahradilo teplo z uhlí, což přispělo k dekarbonizaci celé soustavy a úspoře emisí CO2.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte? Překvapilo vás něco v průběhu realizace?

Teplárna Písek není v rámci realizace tohoto projektu žádným nováčkem, akce byla součástí celkové koncepce rekonstrukce tepelné sítě po městě – konverze parovodu na horkovod. Proto jsme opět využili dotační podporu, kdy zejména u velkých projektů je podpora velmi nápomocná, lze vhodně naplánovat finanční toky projektu bez velké zátěže investora. Dotace jednoduše velmi pomáhají. Pozitivně oceňuji komunikaci s manažery projektu z API, díky nimž byla administrace celého projektu pružná a bezproblémová.

Je nějaká zajímavost, kterou byste chtěla k projektu doplnit?

Příprava realizace byla projektově a časově náročná, neboť na trase dlouhé přes 3 km bylo potřeba vyřešit souhlasy desítek majitelů pozemků pro územní řízení. Některé pozemky musela Teplárna Písek i vykoupit, pro získání souhlasu k pozemku o rozměru 10 m2 a ve vlastnictví 12 majitelů bylo nutné objet se smlouvou celou republiku. Samotná stavba naopak proběhla velmi rychle, přesto, že v rámci výstavby byl např. řešen technicky náročný podchod potoku v biokoridoru. V červenci byly zahájeny výkopové práce a již v prosinci se rozběhl zkušební provoz.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu Propojení soustav SZT v Písku za účelem úspor primární energie
Program podpory OP PIK ÚSPORY ENERGIE V SZT
Období realizace projektu 17.3.2020 - 1.6.2021
Celkové způsobilé výdaje 34 287 520,00 Kč
Dotace 13 715 008,00 Kč