Úspěšné projekty OP PIK: Strojírna Oslavany

13. 09. 2018 | Články

Případová studie projektu realizovaného z prostředků OP PIK
Související tisková zpráva ze dne 13. 9. 2018

Profil společnosti

Jihomoravská společnost STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. je předním českým strojírenským výrobcem a dodavatelem hydraulických tlumičů pro veškerá kolejová vozidla, složitých komponent do pneumatických a transportních zařízení pro finální producenty. Více než 50 % zákazníků společnosti tvoří zahraniční odběratelé. Sídlem společnosti je areál bývalého černouhelného dolu Kukla v Oslavanech, jehož rekonstrukce byla předmětem realizovaného projektu v programu Nemovitosti.


Popis projektu

Projekt rekonstrukce sídla společnosti byl zaměřen na celkové dokončení modernizace brownfieldu bývalého černouhelného dolu Kukla v Oslavanech, v němž probíhá od roku 1983 strojírenská výroba. Rekonstrukce areálu byla zahájena již v roce 2010 a proběhla v několika etapách, které byly částečně spolufinancovány z předešlého Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013.

Realizací tohoto projektu byla dovršena celkem již třetí, závěrečná, část rekonstrukce. Projekt zahrnoval výstavbu tří nových objektů, rekonstrukci dvou objektů, oplocení areálu, terénní úpravy a rekonstrukci příjezdové komunikace.V čem konkrétně spočívala podstata projektu, a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídala PhDr. Alena Lubasová, Ph.D., ředitelka společnosti.

Projekt spočíval v celkovém dokončení rekonstrukce a modernizace brownfieldu černouhelného dolu, který byl založen v letech 1860-1865 a do dnešní podoby vystaven v letech 1911-1913. Realizací projektu se nám podařilo území bývalého dolu nejen zrekonstruovat do jeho bývalé historické podoby, ale i zmodernizovat všechny jeho objekty tak, aby v nich mohla probíhat špičková strojírenská výroba. Zajímavou a přínosnou částí projektu byla i revitalizace nejvíce zanedbaného území po důlní těžbě. Provedení náročných terénních úprav s torkretáží svahů umožnilo využít tyto části areálu jako naučně-zábavní park s environmentální tématikou přímo uprostřed firmy.

Co projekt vaší firmě přinesl?

Díky projektu vzniklo velmi zajímavé prostředí výrobního areálu, v němž se setkává industriální architektura z počátku 20.století s halami dobudovanými nejmodernějšími stavebními technologiemi. Společně vytváří kompaktní celek, obklopený parkovou zelení. Firma tak má dostatek prostor pro svůj expanzivní rozvoj a současně respektuje péči o životní prostředí jako nosnou myšlenku své firemní kultury.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

I přes poměrně náročnou přípravu projektu se nám nepodařilo všechny vzniklé problémy do přípravy projektu předem zahrnout. Vzhledem k tomu, že se jednalo o závěrečnou, v pořadí třetí část projektu v programu Nemovitosti, zůstaly zde nejkomplikovanější stavební úpravy. Radost nám udělalo to, že se nám je podařilo s podporou provedených změnových řízení úspěšně dokončit. Areál nyní odpovídá přesně vizi, s níž jsme do celkové rekonstrukce tohoto areálu v roce 2010 vstupovali. Na to, co se nám podařilo, jsem za naši společnost náležitě hrdá.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Největší zkušenost z realizace projektu je ta, že lze dosáhnout vysněného cíle, pokud dává jasný smysl nejen vám, ale i ostatním lidem, kteří se na něm společně s vámi podílí. Bez aktivního přístupu všech členů realizačního týmu, vysoutěžených dodavatelů i řídicího orgánu OP PIK bychom projekt takto úspěšně určitě nezvládli.

Jak bylo složité koordinovat v areálu více dotačních titulů, v nichž jste rovněž úspěšně žádali o dotační podporu?

Na přípravu, řízení, administraci a archivaci projektů máme vypracován v naší firmě vlastní procesní postup, který vznikl díky zkušenostem z realizace jednotlivých dotačních titulů a projektů, kterých máme v našem portfoliu celkem 16. Vyplácí se nám tento procesní postup důsledně dodržovat, pak vzájemnou koordinaci jednotlivých projektů bez problémů zvládáme.

Do jaké míry jste při realizaci spoléhali na předchozí zkušenosti s dotačními titulu v minulém období?

Každá získaná zkušenost při realizaci takto náročných projektů je přínosem. Bohužel, změny v novém programovacím období byly pro nás příjemce poměrně razantní, takže jsme se učili některé věci úplně nově. Spoléhat se na zkušenosti s dotačními tituly z minulého období by bylo v některých případech spíše na škodu. Před tím jsem kolegy z projektových týmů důrazně varovala.


„Nestalo se nám za celou dobu realizace projektu, že by nám projektoví manažeři nevyšli vstříc, nebo neporadili, jak se ke vzniklým problémům postavit.“


Jakým partnerem pro vás byl řídicí orgán OP PIK a jeho zprostředkující subjekt?

My máme s tímto partnerstvím jen samé dobré zkušenosti. Nestalo se nám za celou dobu realizace projektu, že by nám projektoví manažeři nevyšli vstříc, nebo neporadili, jak se ke vzniklým problémům postavit. Jednou z našich zásad však je, nezneužívat této pomoci a vyžádat si ji pouze tehdy, pokud si s problémem už sami nevíme rady. Myslím si, že s touto oporou v zádech lze projekty z různých dotačních titulů s úspěchem realizovat.

Plánujete do budoucna další projekty s dotační podporou?

Hledáme v možných titulech, jak ještě více konkurenceschopnost firmy posílit. Chceme se proto zaměřit na program pro úsporu energií a případně další, v pořadí již čtvrtý projekt v programu Inovace.

Základní informace o projektu

Název projektu
Rekonstrukce a dokončení modernizace Areálu Kukla
Program podpory OP PIK
Nemovitosti – Výzva I
Období realizace projektu
26. 06. 2015 – 14. 12. 2017
Celkové způsobilé výdaje
28 018 512 Kč
Dotace
9 806 479 Kč

Fotogalerie

3C7I9683 3C7I9683 3C7I9683