Úspěšné projekty OP PIK: Strojírna Oslavany

13. 09. 2018 | Články

Související tisková zpráva ze dne 13. 9. 2018

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jihomoravská společnost STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. je předním českým strojírenským výrobcem a dodavatelem hydraulických tlumičů pro veškerá kolejová vozidla, složitých komponent do pneumatických a transportních zařízení pro finální producenty. Více než 50 % zákazníků společnosti tvoří zahraniční odběratelé. Sídlem společnosti je areál bývalého černouhelného dolu Kukla v Oslavanech, jehož rekonstrukce byla předmětem realizovaného projektu v programu Nemovitosti.

POPIS PROJEKTU

Projekt rekonstrukce sídla společnosti byl zaměřen na celkové dokončení modernizace brownfieldu bývalého černouhelného dolu Kukla v Oslavanech, v němž probíhá od roku 1983 strojírenská výroba. Rekonstrukce areálu byla zahájena již v roce 2010 a proběhla v několika etapách, které byly částečně spolufinancovány z předešlého Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013.

Realizací tohoto projektu byla dovršena celkem již třetí, závěrečná, část rekonstrukce. Projekt zahrnoval výstavbu tří nových objektů, rekonstrukci dvou objektů, oplocení areálu, terénní úpravy a rekonstrukci příjezdové komunikace.

 

V čem konkrétně spočívala podstata projektu, a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídala PhDr. Alena Lubasová, Ph.D., ředitelka společnosti.

Projekt spočíval v celkovém dokončení rekonstrukce a modernizace brownfieldu černouhelného dolu, který byl založen v letech 1860-1865 a do dnešní podoby vystaven v letech 1911-1913. Realizací projektu se nám podařilo území bývalého dolu nejen zrekonstruovat do jeho bývalé historické podoby, ale i zmodernizovat všechny jeho objekty tak, aby v nich mohla probíhat špičková strojírenská výroba. Zajímavou a přínosnou částí projektu byla i revitalizace nejvíce zanedbaného území po důlní těžbě. Provedení náročných terénních úprav s torkretáží svahů umožnilo využít tyto části areálu jako naučně-zábavní park s environmentální tématikou přímo uprostřed firmy.

Co projekt vaší firmě přinesl?

Díky projektu vzniklo velmi zajímavé prostředí výrobního areálu, v němž se setkává industriální architektura z počátku 20.století s halami dobudovanými nejmodernějšími stavebními technologiemi. Společně vytváří kompaktní celek, obklopený parkovou zelení. Firma tak má dostatek prostor pro svůj expanzivní rozvoj a současně respektuje péči o životní prostředí jako nosnou myšlenku své firemní kultury.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

I přes poměrně náročnou přípravu projektu se nám nepodařilo všechny vzniklé problémy do přípravy projektu předem zahrnout. Vzhledem k tomu, že se jednalo o závěrečnou, v pořadí třetí část projektu v programu Nemovitosti, zůstaly zde nejkomplikovanější stavební úpravy. Radost nám udělalo to, že se nám je podařilo s podporou provedených změnových řízení úspěšně dokončit. Areál nyní odpovídá přesně vizi, s níž jsme do celkové rekonstrukce tohoto areálu v roce 2010 vstupovali. Na to, co se nám podařilo, jsem za naši společnost náležitě hrdá.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Největší zkušenost z realizace projektu je ta, že lze dosáhnout vysněného cíle, pokud dává jasný smysl nejen vám, ale i ostatním lidem, kteří se na něm společně s vámi podílí. Bez aktivního přístupu všech členů realizačního týmu, vysoutěžených dodavatelů i řídicího orgánu OP PIK bychom projekt takto úspěšně určitě nezvládli.

Jak bylo složité koordinovat v areálu více dotačních titulů, v nichž jste rovněž úspěšně žádali o dotační podporu?

Na přípravu, řízení, administraci a archivaci projektů máme vypracován v naší firmě vlastní procesní postup, který vznikl díky zkušenostem z realizace jednotlivých dotačních titulů a projektů, kterých máme v našem portfoliu celkem 16. Vyplácí se nám tento procesní postup důsledně dodržovat, pak vzájemnou koordinaci jednotlivých projektů bez problémů zvládáme.

Do jaké míry jste při realizaci spoléhali na předchozí zkušenosti s dotačními titulu v minulém období?

Každá získaná zkušenost při realizaci takto náročných projektů je přínosem. Bohužel, změny v novém programovacím období byly pro nás příjemce poměrně razantní, takže jsme se učili některé věci úplně nově. Spoléhat se na zkušenosti s dotačními tituly z minulého období by bylo v některých případech spíše na škodu. Před tím jsem kolegy z projektových týmů důrazně varovala.

Jakým partnerem pro vás byl řídicí orgán OP PIK a jeho zprostředkující subjekt?

My máme s tímto partnerstvím jen samé dobré zkušenosti. Nestalo se nám za celou dobu realizace projektu, že by nám projektoví manažeři nevyšli vstříc, nebo neporadili, jak se ke vzniklým problémům postavit. Jednou z našich zásad však je, nezneužívat této pomoci a vyžádat si ji pouze tehdy, pokud si s problémem už sami nevíme rady. Myslím si, že s touto oporou v zádech lze projekty z různých dotačních titulů s úspěchem realizovat.

Plánujete do budoucna další projekty s dotační podporou?

Hledáme v možných titulech, jak ještě více konkurenceschopnost firmy posílit. Chceme se proto zaměřit na program pro úsporu energií a případně další, v pořadí již čtvrtý projekt v programu Inovace.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu
Rekonstrukce a dokončení modernizace Areálu Kukla
Program podpory OP PIK
Nemovitosti – Výzva I
Období realizace projektu
26. 06. 2015 – 14. 12. 2017
Celkové způsobilé výdaje
28 018 512 Kč
Dotace
9 806 479 Kč