Úspěšné projekty OP PIK: ITES spol. s r.o.

13. 01. 2020 | Články

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost ITES spol. s r.o. byla založena v roce 1993 jako firma s ryze českou kapitálovou základnou. Předmětem její činnosti je výroba a rozvod tepelné energie, výroba elektrické energie, služby v oblasti dodávek a montáže profesí Vytápění, Elektroinstalace, Plynoinstalace, správa bytového fondu, facility management a obchodní činnost. Významnou další činností firmy jsou návrhy a realizace opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti a zlepšování životního prostředí. Většinu těchto opatření realizuje formou EPC, tedy se zaručenou úsporou spojenou jak s realizací, tak i financováním.

POPIS PROJEKTU

V rámci projektu byly nahrazeny stávající kotle na tuhá fosilní paliva (kombinace hnědého a černého uhlí) novým kotlem na biomasu, čímž se zvýšila efektivita a zkvalitnil zdroj tepla pro vytápění města Stochov a zároveň snížila jeho cena díky použitému palivu. Realizací projektu byl udržen dvoupalivový systém v rámci teplárenské soustavy SZT města Stochova, což skýtá značné výhody v oblasti provozní spolehlivosti a zajištění plynulé dodávky tepelné energie a také možnost reagovat na změnu ceny používaného paliva.

 

V čem konkrétně spočívala podstata projektu a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal Ing. Václav Hrabák, jednatel společnosti.

Co projekt vaší firmě přinesl?
Pokud se týká vlastního projektu především se musím zmínit, že tato rekonstrukce navazovala na minulou mnohaletou etapu, která řešila rekonstrukci systému zásobování teplem na Stochově. Jednalo se i v tomto případě o náhradu starých uhelných kotlů v tomto případě kotli spalujícími zemní plyn. Dále byla vybudována kogenerační jednotka s výkonem 1000 kWe, byla provedena komplexní náhrada starého čtyřtrubkového tepelného rozvodu dvoutrubkovým v předizolovaném provedení, ohřev teplé vody byl přesunut do místa spotřeby-na patu domů a vlastní spotřeba elektřiny je z části zajišťována fotovoltaickou elektrárnou a malou 25 kWe kogenerační jednotkou. Již tato etapa přinesla významné výsledky v oblasti životního prostředí, stability dodávek energie a také stability ceny tepla. Realizací výstavby kotle o výkonu 2,5 MW spalujícím dřevní štěpku byla tedy završena základní etapa rekonstrukce tepelného hospodářství města. Realizací projektu jsme si utvrdili, že spolupráce se špičkovými firmami a také odborníky se vyplácí.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?
Především z možnosti takovouto akci realizovat. Na základě výsledků výběrového řízení provozujeme tepelné hospodářství od roku 1994 a v úzké spolupráci s vedením města se podařilo vybudovat jedno z velmi dobrých tepelných hospodářství v ČR. Výstavbou 2,5 MW kotle na dřevní štěpku jsme udrželi tzv. dvoupalivový systém, což dává další předpoklady k plynulé dodávce tepla a také možnost preferovat ten energetický zdroj, který je pro koncového odběratele cenově efektivnější, ale co je hlavní, že jsme dále zlepšili životní prostředí ve městě za použití OZE.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?
Potvrdili se nám dlouholeté zkušenosti o partnerství. Musím se zmínit především o městu Stochov, dále o Agentuře pro podnikání a inovaci, MPO, ČVUT v Praze, především s panem prof. Ing. Františkem Hrdličkou, CSc., firmou Grantika a.s., která nám zajišťovala dotaci na kotel 2,5 MW. Bez této spolupráce by bylo velmi těžké projekt realizovat. Je to velmi krásný pocit, když rekonstruujete prakticky neprovozuschopné tepelné hospodářství a vybudujete něco, za co se nemusíte stydět.

Jakým partnerem pro Vás byla Agentura pro podnikání a inovace a řídící orgán MPO?
Velmi dobrým. Byli nám vytvářeny velmi dobré podmínky pro vlastní realizaci a v případě některých nejasností na naší straně nám byla vždy podána potřebná pomoc.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu ITES spol. s r. o. – Úspory energie v objektu kotelny K353, Stochov – instalace kotle na spalování biomasy
Program podpory OP PIK Obnovitelné zdroje energie – III. Výzva
Období realizace projektu 28. 2. 2018 – 26. 2. 2019
Celkové způsobilé výdaje 31 459 377,00 Kč
Dotace 22 021 563,90 Kč