Úspěšné projekty OP PIK: Compactive – Inteligentní osvětlení dopravních značek „IISIGN“

08. 12. 2021 | Články

PROFIL SPOLEČNOSTI

Compactive je brněnská technologická firma zajišťující komplexní služby v oblasti elektroinstalace, automatizace a informačních, komunikačních a bezpečnostních technologií.

POPIS PROJEKTU

Předmětem projektu je výzkum a vývoj inteligentního osvětlení dopravního značení včetně výzkumu a vývoje v oblasti sběru a vyhodnocování dopravních dat za účelem zvyšování bezpečnosti na silnicích. Výstupem je komplexní technologické řešení pro koncepty Smart-City v podobě „chytré značky“ pod označením „IISIGN“ (www.iisign.cz).

Projekt řeší problém nízké bezpečnosti na dopravních komunikacích, především při zhoršené přehlednosti provozu. Příčinou problému je především nepřehlednost některých úseků, kde hrozí zvýšené riziko kolize vozidel s chodci, nedostatečná viditelnost dopravních značek a důležitých dopravních sdělení a celková absence inteligentního systému dopravních značení (vyhodnocování potenciálně nebezpečných situací, informovanost účastníků provozu apod.) Cílem projektu je zavedení inteligentního, ekologického a vysoce efektivního systému osvětlení dopravních značek, jeho propojení s nejmodernějšími současnými technologiemi, automatickou detekcí čidly, kamerou a analýzou obrazu, bezdrátovou komunikací, vzdálenou správou, cloudovou aplikací zobrazující data z čidel, počty aut, jejich rychlost a počty chodců. Výstupem projektu bude technologické řešení skládající se z 6 částí – prototypů a 1 software, do jehož vývoje byla zapojen partner projektu – společnost APL Expert.

Společnost Compactive (www.compactive.cz) čerpá finanční podporu z programu Aplikace v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Na realizaci projektu jsme se zeptali:

Lubomíra Kuči, jednatele společnosti Compactive

Jaké dosavadní výsledky projekt vaší firmě přinesl?

Postupným vývojem tří dílčích tvarů / prototypů a vývojem vlastní elektroniky, začleněním IoT prvků komunikace a čidel jsme ve fázi finálního řešení jak tvaru, tak i vnitřní elektroniky inteligentní dopravní značky pod názvem IISIGN.

Vytvořili jsme tři prototypy značek a pracujeme na dalších. Započali jsme certifikační proces pro certifikaci značek (mechanika, elektronika) a po dohodě se starosty městských části vybrali dvě místa – přechody pro chodce pro nasazení značky do reálného provozu a testování.

Díky tiskové konferenci s oficiálním představením chytrých dopravních značek IISIGN spojené s dopravním dnem v brněnské městské části Kohoutovice se nám podařilo poprvé dostat náš projekt do povědomí lidí. Na místě jsme měli možnost seznámit veřejnost, ale především i některé klíčové osoby, jako jsou zástupci municipalit, policie, či firem z oblasti dopravního značení s naším projektem. Nyní jsme v důsledku toho v kontaktu s prvními potenciálními zákazníky a jednáme o možnostech využití značek IISIGN jak v testovacím, tak reálném provozu. Díky úspěšné medializaci akce se navíc podařilo rozšířit povědomí o firmě i našem produktu mezi diváky, čtenáře i posluchače prakticky všech klíčových médií.

Co očekáváte od dalších plánovaných fází realizace projektu?

V další fázi chceme úspěšně projít a dokončit certifikaci produktu. Chceme vysvětlit odpovědným osobám, že naše řešení nejenom zvyšuje bezpečnost silničního provozu, ale také poskytuje cenná statistická data pro nadřazené dopravní systémy a umožňuje soukromým či státním organizacím získávat informace a data pro „vyšší“ pohled na lokality, města či kraj.

Stále pracujeme také na snížení spotřeby elektrické energie značek tak, aby v ideálním případě postačoval k napájení příkon z alternativních zdrojů, jako je např. solární panel.

Vzhledem k tomu, že jsme v poslední fázi projektu, rádi bychom naše řešení umístili po dohodě s odpovědnými osobami obcí a měst, policií na místa, kde bychom mohli získávat potřebná testovací data a konzultovali s odpovědnými úředními osobami potřebnost, účelnost a nadčasovost našeho řešení.

Jaké úspěchy jste již zaznamenali?

Podařilo se nám upravit veškeré formální požadavky na funkci a podobu značení (tedy certifikované majáky, světelnou signalizaci, LED svítící plochu, umístění certifikované značky apod.) podle všech odborných doporučení a dle průzkumu na evropském trhu a nyní jsme plně připraveni na úspěšnou certifikaci.

Po představení produktu jsme zaznamenali velmi pozitivní ohlasy od zástupců municipalit a správců komunikací, se kterými zůstáváme v kontaktu kvůli budoucí spolupráci, a to jak z pohledu bezpečnosti silničního provozu, tak i z pohledu získávání statistických dat, které inteligentní dopravní značka IISIGN generuje a ukládá do vlastní cloudové aplikace.

Spustili jsme webové stránky produktu a vytvořili video, které vysvětluje funkcionalitu produktu, zahájili jsme marketingovou kampaň pro všelidovou osvětu. Navázali jsme bližší kontakty s Policí ČR a technickými pracovníky organizací, které mají danou problematiku na starosti a velice si ceníme jejich zájmu a rad pro budoucí vývoj celého řešení.

Propagujete tuto novinku? Jakým způsobem?

První oficiální představení chytré dopravní značky IISIGN proběhlo při tiskové konferenci a prezentaci v rámci dopravního dne. Chtěli jsme tak poskytnout přidanou hodnotu v podobě zvýšení povědomí o dopravní bezpečnosti v místní ZŠ a u dětí a rodičů v lokalitě Brno – MČ Kohoutovice.

Celá akce, ale především samotné představení značky, se setkalo se silným zájmem médií a zpráva o dopravním značení IISIGN se dostala do veřejnoprávních i soukromých médií v rámci rozhlasu, tisku i internetového zpravodajství.

Spolu s představovací akcí a tiskovou konferencí jsme spustili webovou prezentaci, která je koncipovaná dvojím způsobem – pro běžné občany, kteří se aktivně zajímají o své okolí, a pro možné zákazníky, kteří o umístění značky v rizikovém úseku přemýšlí. Informace jsou strukturovány podle oborů zákazníků, tak, aby každý našel relevantní informace.

Na sociálních sítích jsme spustili osvětovou kampaň, která upozorňuje na možná rizika na silnicích a informuje o řešení v podobě chytrého značení. Dále jsme zahájili výzvu směrem k veřejnosti, kterou žádáme, aby se zapojila k doporučování vhodných lokalit k umístění IISIGN.

Na potenciální zákazníky budou rozeslány propagační materiály, které slouží k zahájení jednání o nákupu řešení IISIGN.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Při monitorovacím průzkumu ve vytipovaných městských částech Brna jsme zaznamenali velkou vůli od místních zastupitelů a občanů ke zlepšení bezpečnosti v rizikových částech komunikací, kterých je stále nezanedbatelné množství. Tito občané a zastupitelé aktivně hledají řešení a nové způsoby zvýšení bezpečnosti a jsou otevření novým možnostem a technologiím, jako je právě chytré dopravní značení.

Při certifikaci a dalších formálních krocích vedoucích k úspěšné realizaci, instalaci a uvedení značení do provozu „bojujeme“ s přísnými byrokratickými požadavky, fixací na „staré normy a pořádky“ a dogmata, které jsou spojené z řadou mylných představ, zákonných lhůt a nesmyslných postupů, jež způsobují průtahy celého projektu. Nevzdáváme se. Jsme plně přesvědčení, že jdeme správnou cestou a lidé, kterým naše řešení představujeme, nám dávají za pravdu. Bezpečnost na silnicích je velké téma a zachráněný, třeba jen jediný lidský život, nám dává energii do další práce.

Je nějaká zajímavost, kterou byste chtěl k projektu doplnit?

Podstatná je mimo jiné variabilita umístění značení, která je plně funkční a přínosná jak v centru měst, tak v odlehlých oblastech i mimo zástavbu.

Kromě bezpečnostních prvků slouží značení také pro analytické účely – prostřednictvím senzorů dokáže monitorovat data jako hustotu dopravy, rychlost, teplotu, barometrické a další údaje, jejich získávání je běžně pro radnice finančně náročné.

Instalace zařízení je velmi jednoduché a následný provoz nevyžaduje ze strany zákazníka další údržbu.

Více informací lze získat na www stránkách řešení www.iisign.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu Inteligentní osvětlení dopravních značek
Program podpory OP PIK APLIKACE – VÝZVA VI – s účinnou spoluprací
Období realizace projektu 1. 10. 2018 – 31. 12. 2022
Celkové plánované způsobilé výdaje 32 644 774 Kč
Plánovaná dotace / z toho doposud využito 22 756 671,95 Kč / 17 294 824,30 Kč