Urychlení kontroly velikosti podniku před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace

28. 04. 2020 | Novinky

Vážení žadatelé,

pro urychlení kontroly velikosti podniku před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace doporučujeme nečekat až na výzvu projektového manažera a přímo jako součást Prohlášení k Rozhodnutí o poskytnutí dotace / aktualizovaného Prohlášení k Žádosti o podporu včetně/bez de minimis dokládat níže uvedené dokumenty:

Finanční výkazy, daňová přiznání a jejich přílohy, přílohy k účetním závěrkám všech podniků uvedených v Prohlášení a to za sledovaná účetní období, kterými jsou rok N, N – 1 a N – 2, přičemž rokem N je poslední schválené uzavřené účetní období posuzovaného podniku či partnerského / propojeného podniku.

✓ Pokud jsou výše uvedené dokumenty zveřejněny ve Sbírce listin, nebo jiném veřejném rejstříku, nemusí je žadatel ke kontrole předkládat, postačí na ně uvést odkaz.

Daňová přiznání fyzických osob podnikajících (tj. vykonávajících hospodářskou činnost), které jsou partnerskými / propojenými podniky žadatele.

✓ V případě akciových společností, družstev, apod. také seznam akcionářů / družstevníků, nejsou-li majitelé posuzovaných podniků uvedeni ve Veřejném rejstříku.

✓Pro přehlednost lze připojit i grafické znázornění vlastnické struktury žadatele včetně uvedení relevantních podílů všech partnerských a propojených podniků i fyzických osob nepodnikajících.

Údaje v prohlášení, které nebudou podloženy oficiálními dokumenty, nelze ze strany kontrolorů považovat za relevantní pro schválení. Pokud je kontrolor nedohledá ve veřejně dostupných zdrojích, obrátí se na žadatele s požadavkem na jejich doložení.

U projektů před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádáme o předkládání účetní závěrky za rok 2019 pro potřeby kontroly velikosti podniku a to za předpokladu, že ji má žadatel zpracovanou a schválenou. Požadavek se vztahuje také na partnerské a propojené podniky žadatele o dotaci.