Urychlení administrace a proplacení žádostí o platbu

24. 10. 2019 | Novinky

Vážení příjemci,

z důvodu auditů zaměřených na kontrolu MSP je nutné před proplacením vaší žádosti o platbu ověřit deklarovaný status MSP k datu vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace vašeho projektu.

V rámci této kontroly je nutné ověřit údaje uvedené v Prohlášení k žádosti aktiva, obrat a počet zaměstnanců. Tyto údaje musí být podloženy konkrétními dokumenty. Tyto dokumenty musí být doloženy za všechny subjekty uvedené v Prohlášení a za všechna účetní období uvedená v Prohlášení.

Pro urychlení administrace své žádosti o platbu odešlete relevantní dokumenty, kde je možné tyto údaje ověřit – finanční výkazy, daňová přiznání a jejich přílohy, přílohy k účetním závěrkám aj. formou přílohy depeše v MS2014+. Rovněž je vhodné připojit grafickou podobu vlastnické struktury příjemce.

Upozorňujeme, že i fyzické osoby, které vykonávají hospodářskou činnost (tj. podnikají dle živnostenského zákona či jiných zákonů, nebo mají příjmy z pronájmu nemovitosti, apod.), se považují za podnik a jsou-li součástí vlastnické struktury posuzovaného subjektu jako partnerský či propojený podnik, musí být doloženy relevantní dokumenty i za tyto fyzické osoby (zejména se jedná o daňová přiznání fyzických osob, včetně příloh, přičemž údaje nerelevantní pro kontrolu mohou být v daňovém přiznání začerněny).

Pokud jsou tyto dokumenty veřejně dostupné, postačí na ně uvést odkaz.

Doložením výše uvedených podkladů můžete administraci své žádosti o platbu významně urychlit.

Pokud uvedené podklady nebudou doloženy a nebude možné informace uvedené v prohlášení ověřit z veřejně dostupných zdrojů, budete kontaktováni ze strany PM s požadavkem na jejich doložení.

 

V případě velkých podniků ověřování deklarovaného statusu neprobíhá, tedy výše zmíněné neplatí.