Upozornění pro žadatele do Výzvy III programu Potenciál

15. 06. 2017 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK (ŘO) informuje o změně Výzvy III programu OP PIK Potenciál. V současnosti dochází u velkých podniků k několikanásobnému převisu celkové částky požadované v Žádostech o podporu nad rámec alokace Výzvy III OPPIK Potenciál, určené pro velké podniky (250 mil. Kč). V souladu s Operačním manuálem OPPIK proto ŘO navyšuje část alokace Výzvy III programu Potenciál, určenou pro velké podniky, o 250 mil. Kč, přičemž celková výše alokace (2 500 mil. Kč) se nemění. Vzhledem k nízkému počtu podaných projektů ze strany MSP nebude mít navýšení podílu alokace pro velké podniky vliv na množství podpořených projektů MSP. Navýšením podpory pro velké podniky ve Výzvě III programu Potenciál o 250 mil. Kč nedojde k překročení 20% hranice celkové alokace v PO1, určené pro velké podniky.