UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

10. 08. 2015 | Archiv IS KP14+

Vážení žadatelé,

V souvislosti s vyplňováním a podáním předběžné žádosti v systému ISKP14+ se můžete setkat s obtížemi, které se týkají delegování pravomocí a čestných prohlášení. Do doby, než budou závady odstraněny, se prosím řiďte následujícími doporučeními.

Zmocnění
Pokud chce žadatel delegovat na zmocněnce projekt od počátku (tzn. od jeho založení), je nutné řídit se následujícím postupem:

Žadatel vystaví plnou moc poradenskému subjektu (formuláře plných mocí v předepsané formě jsou k dispozici zde).
Poradenský subjekt přes svůj uživatelský účet založí projekt.
Poradenský subjekt na záložce „Přístupy k projektu“ nastaví uživatelské jméno zmocnitele a přidělí mu roli signatáře.
Na záložce „Plné moci“ nastaví poradenský subjekt typ plné moci (Papírová), uživatelské jméno zmocnitele a své uživatelské jméno jako zmocněnce. Dále vybere oprávnění, kterými dle plné moci disponuje (v souladu s plnou mocí), nahraje plnou moc v PDF a elektronicky ji podepíše. Tím by měl být záznam zmocnění korektně uložen.
Poradenský subjekt si na záložce „Přístupy k projektu“ nastaví roli signatáře. Žadateli je možné tuto roli odebrat, ale není to podmínkou. Žadateli je možné přidělit přístupy dle jeho preferencí.
Poznámka: Podmínkou je, aby jedna osoba jednající za žadatele dle OR byla registrována v aplikaci IS KP14+. Žadatel (zmocnitel) nemusí mít elektronický podpis. Pokud za společnost jedná více osob, postačí, pokud si registraci v IS KP14+ vytvoří pouze jedna osoba. Doložená plná moc musí být nicméně podepsána v souladu s jednáním za společnost.

Děkujeme za pochopení.