Seznamte se: Spolupráce – Technologické platformy

31. 03. 2017 | Články

Jste úspěšně fungující technologická platforma s dlouhodobou historií? Nebo máte zájem vytvořit oborové seskupení sdružující průmyslové podniky, svazy, výzkumné organizace a instituce terciárního vzdělávání s cílem naplňovat vize technologického vývoje? Pokud jste si na jednu z těchto otázek odpověděli ANO, potom je právě pro vás určena Výzva II programu Spolupráce – Technologické platformy.

Oproti většině programů v rámci OP PIK nevyžadujeme po technologických platformách žádnou historii a ani zde není omezení žadatelů z hlediska velikosti podniku. V rámci kontroly Žádostí o podporu neprochází žadatel ekonomickým hodnocením. Za určitých podmínek nemusí mít technologická platforma vlastní právní subjektivitu, např. v případě, že tato platforma vznikne pod již existujícím svazem či komorou a změna stanov takového subjektu by byla v takovém případě nepřijatelná. Proč zmiňujeme změnu stanov? Jedná se o zásadní dokument technologické platformy, který musí dle Výzvy obsahovat nutné náležitosti. Konkrétně se jedná o ustanovení, že jednou z hlavních činností technologické platformy je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti. Dále musí být činnosti technologické platformy v souladu s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004 týkající se vytvoření technologických platforem a také v souladu s iniciativou Unie inovací v rámci strategie Evropa 2020. Veškeré podmínky týkající se žadatele o podporu jsou uvedeny přímo ve textu Výzvy, konkrétně v části 4.

Celková alokace na Výzvu činí 60 milionů korun a Výzva je vyhlášena jako jednokolová. Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy, přičemž žadatel musí v rámci projektu realizovat všechny následující 3 podporované aktivity najednou:

a) V oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění nových technologií (technologický foresight),

b) navázání hlubší spolupráce technologické platformy s evropskými technologickými platformami a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti,

c) koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů.

Ve výzvě můžete získat dotaci až ve výši 75 % způsobilých výdajů, která je poskytována v režimu de minimis. Maximální výše podpory pak činí 5 milionů korun. Dotaci můžete získat na mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, materiál, hardware a software. Bližší informace naleznete přímo v textu Výzvy a v příloze č. 2 Výzvy.

Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky od data skutečného zahájení projektu. Dokumenty Strategická výzkumná agenda a Implementační akční plán vypracované technologickou platformou musí být veřejně přístupné nejpozději do data podání Žádosti o podporu. Žadatel, kterému bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Výzvy I programu Spolupráce – Technologické platformy, nemůže být příjemcem podpory v této Výzvě.

Žádosti o podporu lze podávat do 1. června 2017.  Pro účely zpracování Žádosti o podporu v systému MS2014+ jsme připravili Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část, kde naleznete veškeré důležité informace.

Text Výzvy II programu Spolupráce – Technologické platformy a její přílohy jsou k dispozici na webu API zde.