Seznamte se: Spolupráce – Klastry – Výzva IV

19. 07. 2017 | Články

Jste úspěšně fungující klastr s dlouholetou historií, který se zabývá výzkumnými a vývojovými projekty? Nebo dáváte přednost internacionalizačním aktivitám či rozvoji klastru? Chcete si vybudovat centrum klastru pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací? Váš klastr právě oslavil první výročí svého založení? Ve Výzvě IV programu Spolupráce – Klastry, která byla vyhlášena k 30. červnu 2017, jistě najdete řadu možností, jak využít podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Vždyť samotná Výzva je zaměřena na podporu celkem čtyř aktivit: kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastru a rozvoj klastrové organizace. A pokud se chcete zapojit do mezinárodního projektu kolektivního výzkumu, máte možnost. Pro tyto účely podporujeme projekty v rámci mezinárodní sítě CORNET.

Celková alokace na Výzvu činí 300 mil. Kč. Výzva je nově vyhlášena jako jednokolová a v rámci hodnocení Žádostí o podporu, jejichž příjem začal již 14. července 2017, bude u klastrové organizace prováděno její hodnocení na základě posouzení dvaceti čtyř indikátorů. Konkrétní indikátory, bodové hodnocení a minimální podmínky naleznete v příloze č. 5 Výzvy.

Váš klastr zařadíme na základě hodnocení do jedné ze tří kategorií: excelentní, rozvinutý či nezralý klastr. Od příslušné kategorie se pak odvíjí podporované aktivity, výše dotace a počet podprojektů v rámci projektů kolektivního výzkumu. Excelentní klastry mohou realizovat až pět podprojektů, rozvinuté klastry celkem tři podprojekty.

Prošli jste již hodnocením klastru v předchozích Výzvách programu Spolupráce – Klastry? Tím pádem nyní budete mít při vyplňování Žádosti o podporu méně práce. Pokud Vám byla v předchozích Výzvách schválena minimálně Předběžná žádost o podporu a chcete dosažené hodnocení využít v rámci Výzvy IV, je to možné, nicméně musíte prokázat, že stále splňujete minimální podmínky pro danou kategorii klastru stanovené v příloze č. 5 Výzvy.

Stále váháte, zda se do nové Výzvy přihlásit? Možná Vás přesvědčí míra a výše podpory. Míra podpory se pohybuje od 45 % do 70 %. Záleží na tom, do jaké aktivity se zapojíte. Když se jako excelentní klastr zapojíte do všech čtyř aktivit, můžete získat dotaci až 65 milionů korun. V případě rozvinutého klastru se jedná o částku 38 milionů korun. U nezralého klastru podporujeme dvě aktivity, a to internacionalizaci klastru a rozvoj klastrové organizace. Na každou z aktivit můžete získat až 3 miliony korun. Výše uvedená omezení se ovšem nevztahují na projekty podávané v rámci mezinárodní sítě CORNET. Tyto projekty žadatel podává jako samostatné žádosti o podporu do aktivity kolektivní výzkum. Zajímavé jsou také způsobilé výdaje. Dotaci můžete získat na konzultační služby, mzdy a pojistné, materiál, stroje a zařízení, cestovné, marketing, semináře, workshopy a další. Bližší informace naleznete přímo ve Výzvě a v příloze č. 2 Výzvy.

Obáváte se zpracování žádostí v systému IS KP14+? Pro účely zpracování Žádosti o podporu jsme připravili Příručku zpracování Žádosti o podporu v IS KP14+, kde naleznete veškeré důležité informace.

Text Výzvy IV programu Spolupráce – Klastry a její přílohy jsou k dispozici na webu API zde.