Seznamte se s Výzvou IV programu Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny

13. 12. 2018 | Články

Na otázky k Výzvě IV programu Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny odpovídá Petr Kolář, ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí. Text výzvy včetně dalších podrobností najdete ZDE.

1. Jaké firmy mohou žádat o dotaci z programu Druhotné suroviny?  

Způsobilým příjemcem podpory je v našem případě malý, střední či velký podnik, a to i podniky, které jsou vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem. Upozorňuji, že jako v celém OP PIK platí podmínka místa realizace mimo hlavní město. Žádosti jsou přijímány od 3.12.2018 do 31.5.2019. Pro úspěšné žadatele je připraveno 500 milionů korun. Dotace pro malý podnik dosáhne až na 45 % způsobilých výdajů projektu, pro střední podnik až na 35 % a pro velký podnik až na 25 %. Velikost projektu je stanovena tak, aby minimální dotace dosáhla alespoň 1 milionu korun a maximálně 100 milionu korun.  Podporovány jsou aktivity zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě nebo zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny anebo zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné. Podpořitelné výdaje jsou specifikovány v příloze č. 2 výzvy Vymezení způsobilých výdajů, takže ve zkratce uvádím, že se jedná jak o dlouhodobý hmotný majetek, tak i dlouhodobý nehmotný majetek.

2. Můžete žadatelům doporučit, na co si při podávání žádosti dát pozor?

Výzva je průběžná, což znamená kontinuální hodnocení podaných žádostí. Není tedy žádný pádný důvod nechávat podání žádosti s projektem na poslední chvíli. Rozhodně je třeba řádně pročíst podmínky výzvy. Upozornil bych zvláště na tzv. transparentní balíček, kdy je třeba, aby žadatel zveřejnil účetní uzávěrku v příslušném rejstříku, pokud tedy takovou povinnost dle zákona o účetnictví má a zároveň musí mít zapsány skutečné majitele v registru skutečných majitelů. Je to nenapravitelné pochybení a znamená to zamítnutí žádosti. Jedná se o odstavec 4.2 g) a h) aktuální výzvy. Také je potřebné se zaměřit, již v průběhu realizace projektu, na dodržování Pravidel pro výběr dodavatelů, případně Zákona o veřejných zakázkách. V rámci uzavřených smluv o dílo je nezbytné dodržovat všechna smluvní ustanovení a vyvarovat se všem podstatným změnám smluv. OP PIK je do určité míry svázán závaznými postupy a metodikami, které je nutno dodržet. Všechny změny a úpravy projektu tak doporučuji konzultovat s předstihem s přiděleným projektovým manažerem v API (Agentura pro podnikání a inovace, zprostředkující subjekt OP PIK), který poskytne odbornou podporu k administraci projektu a pomůže s nalezením akceptovatelného řešení. Dlužno doplnit, že před přidělením projektového manažera, resp. podáním žádosti o podporu, je možné využít konzultace prostřednictvím naší bezplatné zelené linky či některé z našich třinácti regionálních kanceláří.

3. Jakou roli hraje v celém procesu Agentura pro podnikání a inovace?

API v rámci OP PIK plní funkci zprostředkujícího subjektu, tzn. podílí se na většině administrace žádostí o dotaci. Nejinak je tomu v programu Nízkouhlíkové technologie. V přípravné fázi poskytuje žadatelům prostřednictvím zelené linky odpovědi na dotazy k jednotlivým výzvám, způsobu podání žádostí, překlenutí nesnází s registrací žádosti v informačním systému atd. Po okamžiku registrace žádosti získá žadatel již konkrétního partnera v podobě projektového manažera. Ten provede formální kontrolu, vyžádá u žadatele chybějící dokumentaci a označí položky nutné k opravě žadatelem. Po schválení žádosti ve výběrové komisi se podílí na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, řeší s příjemcem případné změny, kontroluje předložená výběrová řízení, žádosti o platbu a monitorovací zprávy. O žadatele a příjemce dotací se nestará jen centrála agentury v Praze, ale i regionální kanceláře API, které jsou v krajských městech a žadatelé je tak mohou požádat o pomoc přímo v blízkosti místa realizace svých projektů. Centrála i regionální zastoupení API pořádají tematické semináře poskytující zcela praktické rady ke zvládnutí administrace žádostí a projektu jako celku.