Seznamte se: Potenciál – Výzva IV

24. 07. 2017 | Články

Ve čtvrtek 13. července 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Výzvu IV programu podpory Potenciál, která je určena pro malé a střední podniky (MSP).

Tento program je zaměřen na podporu vybudování či rozšíření infrastruktury pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity ve vymezených oborech CZ NACE stanovených v příloze č. 2 Výzvy.

Podporu lze získat na nákup nemovitostí (výše limitu pro nákup budov je 40 procent a pro nákup pozemků potom 10 procent celkových způsobilých investičních výdajů), na investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (výše limitu pro nákup nehmotného majetku je 50 procent celkových způsobilých investičních výdajů) a na povinnou publicitu. Podrobnější informace o způsobilosti výdajů najdete v příloze č. 1 – Vymezení způsobilých výdajů.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 20. července 2017. Ve Výzvě můžete získat dotaci ve výši padesáti procent způsobilých výdajů. Minimální výše podpory jsou dva miliony korun a maximální výše podpory činí padesát milionů korun. V rámci Výzvy IV není poskytována podpora v režimu de minimis. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 30. listopad 2020.

Příjem Žádostí o podporu bude ukončen 30. listopadu 2017. Pokud však požadovaná výše prostředků dosáhne dvojnásobku alokace Výzvy IV, může být příjem Žádostí o podporu předčasně uzavřen již po 14 dnech od zahájení příjmu Žádostí. Pro účel snadnějšího zpracování Žádosti o podporu v aplikaci MS2014+ byl připraven dokument Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část. U projektů s celkovými výdaji do pěti milionů korun je nutností provést finanční analýzu investice. Každý žadatel v této Výzvě je oprávněn podat maximálně jeden projekt na jedno IČ, což platí i pro projekty, které budou podány ekonomicky nebo personálně spojenými osobami.

Text Výzvy IV programu Potenciál a její přílohy jsou k dispozici na webu API zde.