Seznamte se: Partnerství znalostního transferu

03. 11. 2016 | Články

Jste malým nebo středním podnikem, který by chtěl zlepšit své výrobní procesy, vyvíjet nové produkty či služby nebo zlepšit své podnikové procesy, ale nemáte k tomu potřebné technologie a dovednosti? Jste organizací pro výzkum a šíření znalostí, která by chtěla více spolupracovat s podnikatelskou sférou? Tak právě pro vás je určena II. Výzva programu Partnerství znalostního transferu, která byla vyhlášena 24. října 2016. Výzva, jak již název napovídá, je zaměřena na podporu spolupráce malého či středního podniku s organizací pro výzkum a šíření znalostí, konkrétně s veřejnou vysokou školou univerzitního i neuniverzitního typu, pracovištěm Akademie věd ČR a nově i s veřejnou výzkumnou institucí. Jak může tato spolupráce fungovat? Jednoduše ve čtyřech krocích:

  1. Podnik a organizace pro výzkum a šíření znalostí společně vypracují projekt zaměřený na minimálně jednu z podporovaných aktivit.
  2. Pro realizaci projektu vyberou společně tzv. Asistenta znalostního transferu.
  3. Asistent realizuje projekt za podpory pověřeného akademického odborníka a pověřeného pracovníka podniku.
  4. Projekt je ukončen zavedením nových znalostí do praxe v podobě nových produktů či procesů.

Celková alokace na Výzvu činí 280 milionů korun a Výzva je nově vyhlášena jako jednokolová. Zpracováváte tedy pouze Žádost o podporu, jejíž součástí je mimo jiné doložení kompletního zpracovaného podnikatelského záměru. Podporujeme projekty, které mají strategický význam pro další rozvoj podniku a jsou zaměřeny na minimálně jednu z následujících aktivit:

  • zlepšení výrobních procesů
  • vývoj / inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb
  • zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Bez ohledu na velikost vašeho podniku získáte dotaci až 70 % způsobilých výdajů, která je v případě podniku poskytována v režimu de minimis. Navíc má podnik povinnost poskytnout organizaci pro výzkum a šíření znalostí finanční příspěvek ve výši alespoň 30 % způsobilých výdajů. V konečném důsledku má tedy tato organizace uhrazeno 100 % způsobilých výdajů. A co všechno do těchto způsobilých výdajů spadá? Organizaci pro výzkum a šíření znalostí proplatíme mzdy a pojistné související s projektem, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím a režijní náklady. Podnik si naopak může nárokovat výdaje na hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné. Maximální výše dotace pak činí 3,5 milionů korun.

Stále váháte, zda se do nové Výzvy přihlásit? Možná Vás přesvědčí další vybrané informace. Doba realizace projektu může být až 3 roky od data skutečného zahájení projektu. Projekt musí být realizován mimo území hlavního města Prahy, ale tato podmínka se nevztahuje na umístění organizace pro výzkum a šíření znalostí, ta může být pražská. Projekt můžete rozdělit do několika etap, čímž lze dotaci průběžně čerpat již po třech měsících realizace projektu. Další informace naleznete přímo ve Výzvě a v jejích přílohách.

Obáváte se zpracování žádostí v systému MS2014+? Pro účely zpracování Žádosti o podporu jsme připravili Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část, kde naleznete veškeré důležité informace.

Veškeré informace k II. Výzvě programu Partnerství znalostního transferu jsou k dispozici zde.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na bezplatné informační lince 800 800 777 každý všední den od 9 do 13 hodin. Konzultace k podnikatelským záměrům poskytují regionální kanceláře.