Seznamte se: Nemovitosti

02. 11. 2016 | Články

V pondělí 24. října 2016 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR druhou výzvu dotačního programu Nemovitosti, který se dlouhodobě řadí mezi nejoblíbenější dotační tituly Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Tento program cílí na podporu rekonstrukcí a přeměn zchátralých objektů typu brownfields na moderní podnikatelské nemovitosti ve vymezených oborech CZ NACE.

První výzva programu Nemovitosti vyhlášená v rámci OP PIK v květnu 2015 výše uvedený trend opět potvrdila. Agentura pro podnikání a inovace zpracovala přes 900 předběžných žádostí o podporu a přes 350 Žádostí o podporu. S ohledem na nízkou alokaci cca 3,8 miliardy korun, kterou má celý program Nemovitosti na úrovni OP PIK k dispozici, nebylo bohužel možné podpořit v rámci kontinuálního sběru žádostí všechny uchazeče o dotační podporu, a jejich účast tak v hojném počtu očekáváme i v aktuální Výzvě II, která pracuje s alokací 950 milionů korun.

Oproti minulé výzvě dochází ke změně hodnotícího procesu. Výsledkem je přechod z kontinuálního způsobu sběru a hodnocení Žádostí o podporu na způsob kolový. O konečném příjemci tak vedle věcné a obsahové správnosti Žádosti o podporu nebude rozhodovat čas jejího podání, nýbrž počet dosažených bodů v rámci vícekriteriálního hodnocení. Sběr žádostí odstartuje 21. listopadu 2016 a potrvá minimálně 14 kalendářních dní. Pokud v rámci této doby dosáhne požadovaná výše prostředků dvojnásobku alokace Výzvy II, tedy 1,9 miliardy korun, bude příjem Žádostí o podporu po uplynutí výše zmíněné čtrnáctidenní lhůty uzavřen. Na tomto místě je třeba upozornit na fakt, že příjem je nově jednokolový, žadatelé podávají kompletní Žádost o podporu se všemi požadovanými přílohami pro účely následného hodnocení.

Kromě výše uvedeného doznala Výzva II i mnoha dalších změn. Mezi ty zásadní se řadí vyjmutí nákupů nemovitostí a pozemků ze způsobilých výdajů, snížení maximální výše dotační podpory na částku 50 milionů korun na projekt či výrazné omezení oblasti podporovaných činností CZ NACE na oblasti 10-33 a 38. Pozitivní změnou je vypuštění požadavku na územní rozhodnutí dokládané k Žádosti o podporu či absence energetického posudku, který byl nově nahrazen průkazem energetické náročnosti projektem dotčených objektů.

Změny se nevyhnuly ani oblasti výběrových kritérií, která byla přepracována s ohledem na sledování cílů v podobě jasného a transparentního hodnocení a výběru těch nejlepších projektů, jimž bude přidělena dotační podpora. Z těch zásadních změn lze uvést například osmibodovou bonifikaci za rekonstrukci objektu typu brownfield nebo existenci stavebního povolení v okamžiku podání Žádosti o podporu, která je bonifikována šesti body.

Věříme, že uvedené změny pozitivním způsobem přispějí k výběru projektů zasluhujících si podporu a že i přes nižší alokaci Výzva opět pomůže podnikatelům zvýšit konkurenceschopnost jejich společností a zajistit důstojné pracovní podmínky pro jejich zaměstnance.

Bližší informace k Výzvě II programu Nemovitosti naleznete zde.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na bezplatné informační lince 800 800 777 každý všední den od 9 do 13 hodin. Konzultace k podnikatelským záměrům poskytují regionální kanceláře.