Seznamte se: Inovace – Výzva IV (inovační projekt)

02. 08. 2017 | Články

Máte k dispozici výsledky výzkumu a vývoje ve fázi funkčního prototypu a zamýšlíte je uvést do výroby či na trh? Pomůže vám podpora z programu Inovace – Inovační projekt.

Nezáleží, zda se jedná o výzkum vlastní, ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, či nakupujete-li práva duševního vlastnictví od třetích osob. V rámci Výzvy IV je možné získat podporu ve formě dotace zejména na pořízení technologií umožňujících zavedení inovace do výrobní praxe. Dále je možné podpořit projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti a stavební práce nezbytně nutné k zajištění projektu, software a data, nákup práv průmyslového vlastnictví, certifikaci inovovaných produktů a náklady vynaložené v rámci realizace marketingové inovace. Vyjma projektové dokumentace nesmí náklad vzniknout před podáním Žádosti o podporu. Výše dotace se pohybuje v rozmezí od jednoho milionu do padesáti milionů korun. Míra podpory je odlišná dle velikosti podniku, tedy 45 procent z celkových způsobilých výdajů projektu pro malé, 35 procent pro střední a 25 procent pro velké podniky.

V rámci alokace Výzvy IV programu Inovace – Inovační projekt plánuje poskytovatel dotace rozdělit mezi podnikatelské subjekty tři miliardy korun Výzva je určená zejména pro malé a střední podniky. Na projekty velkých podniků je vyhrazeno maximálně tři sta milionů korun.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 12. července 2017 do 12. listopadu 2017. Řídící orgán může zastavit příjem Žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých Žádostech o podporu, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu Žádostí o podporu (tj. k 28. červenci 2017), a to zvlášť pro velké podniky a zvlášť pro malé a střední podnikatele.

Projekt musí být zaměřen na inovaci produktu či výrobního procesu, doplňkově je možné realizovat organizační a marketingovou inovaci. Jednotlivé aktivity je možné kombinovat.

Místo realizace projektu se musí nacházet na území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.

Oproti minulým výzvám programu Inovace – inovační projekt je systém sběru Žádosti o podporu kolový. To znamená, že budou hodnoceny všechny projekty podané v termínu a ke schvalování bude docházet od projektů s nejvyšším bodovým ziskem až do vyčerpání alokace.

Pokud zvažujete, zda je váš podnikatelský záměr vhodný do programu Inovace, doporučujeme porovnat jej s Přílohou d Výzvy – Model hodnocení a kritérii pro hodnocení a výběr projektů.

S vyplněním Žádosti o podporu v aplikaci ISKP14+ vám pomůže Příručka pro žadatele a příjemce z OP PIK – program Inovace – inovační projekt – Výzva IV.

Text Výzvy IV programu Inovace – Inovační projekt a její přílohy jsou k dispozici na webu API .