Seznamte se: Aplikace

04. 01. 2017 | Články

V úterý 29. listopadu 2016 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášena v rámci OP PIK Výzva III programu podpory Aplikace, který je zaměřen na získávání znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb. Cílem tohoto programu je zvýšit inovační poptávky nejen ve firmách, ale také ve veřejném sektoru.

Podporovanou aktivitou Výzvy III je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) a konsorcia složená z podnikatelských subjektů nebo organizací pro výzkum a šíření znalostí (výzkumné organizace).

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen 20. ledna 2017. Plánovaná alokace Výzvy je 4,5 miliardy korun, ale pokud obdržíme vysoký počet kvalitních projektů, alokace může být Řídicím orgánem OP PIK navýšena, jako tomu bylo v případě Výzvy I. Doba realizace projektu nesmí překročit 36 měsíců od data přijatelnosti projektu. Minimální výše dotace na projekt je stanovena na 1 milion korun a maximální je 100 milionů korun. Jako v ostatních programech OP PIK, i v programu Aplikace musí být projekt realizován na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy.

Ačkoliv je Výzva III v mnoha ohledech podobná své předchůdkyni, nejzásadnějších změn doznala ve dvou podmínkách. V první z nich je stanovena povinnost žadatele prokázat  vazbu svého projektu na RIS3 strategii, jelikož splnění této povinnosti je předmětem binárního hodnocení přijatelnosti. V podnikatelském záměru musí tedy být žadatelem jasně a zřetelně definována vazba na RIS3 strategii. Veškeré informace o vazbě projektu na RIS3 strategii naleznete v článku: RIS3 – vazba projektu  na strategii – jak na to.  Druhá zásadní změna spočívá v maximálním počtu projektů, které mohou žadatelé v rámci Výzvy podat. Pokud je žadatel velkým podnikem, může předložit pouze jeden projekt. Pokud žadatel splňuje definici malého a středního podniku, může podat až dva projekty. Na výzkumné organizace vystupující v roli partnera se toto omezení nevztahuje.

Veškeré informace o Výzvě III programu Aplikace naleznete zde.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na bezplatné informační lince 800 800 777 každý všední den od 9.00 do 13.00 hod. Konzultace k podnikatelským záměrům poskytují také regionální kanceláře API.