CZ EN

FAQ – Program Vysokorychlostní internet

Ano, ale budované prostředky nemohou být současně využity k poskytování služeb mimo „bílé oblasti“ a mimo bílá ADM v bílých oblastech.

Ano, ale musí být u koncového zákazníka nainstalovány. Nelze financovat pořízení jednotek na sklad. Toto zařízení musí být nedílnou součástí sítě. Koncový bod sítě musí být na výstupu jednotky.

Výzva počítá s tím, že žadatelem bude jeden subjekt. Pokud tedy půjde o sdružení (spolek) s právní subjektivitou (jehož členové jsou podnikatelské subjekty), je takový postup možný.

Ano, ministerstvo je připraveno dodatečně navýšit alokaci této výzvy po vyhodnocení předložených projektů.

Odpověď a.: Ne, ale výše jednotlivých nákladů bude součástí hodnocení předkládaného projektu. Mzdy musí být však kapitalizovány a vedeny jako investice. V souladu s ostatními požadavky na vedení evidence o projektu musí být vedena samostatná účetní evidence.

Odpověď b.: Ne, jiné provozní náklady hradit nelze.

Ano, je to možné vykládat i ve smyslu fyzického rozšíření stávající infrastruktury. Je nutné dodržet požadavky na parametry služby podle podmínek této výzvy.

Technické požadavky na modernizaci, rozšiřování či zřizování nové sítě jsou v rámci tohoto projektu shodné. Musí tedy jít o infratrukturu, která je schopná dodržet požadavky na parametry služby podle podmínek této výzvy.

Bude záležet na konkrétním případu a jeho posouzení. Součástí hodnocení nemusí být jen nedodržení rychlosti, ale i ostatních parametrů výzvy a schopnost sítě zajistit vysokorychlostní připojení 100Mbit/s po roce 2020. Může se jednat i o vrácení celé dotace.

Bude záležet na konkrétním případu a jeho posouzení. Varianta uvedená pod bodem b) je transparentnější a odpovídá situaci popsané ve specifická příloze výzvy č. 4, bod 5.2.4.

Ne, takovýto postup možný není – viz. specifická příloha výzvy č. 4, bod 5.5.2 – užití velkoobchodní nabídky.

S ohledem na požadavky EK a pravidla OPPIK a rovněž na ceny jednotlivých částí výstavby takové sítě MPO vyžaduje aby: takové postupy byly uplatněny jen v těch částech sítě, kde je možné transparentní rozdělení nákladů oddělením jednotlivých částí fyzické infrastruktury, došlo k takovému oddělení – tj. bez ohledu na počet přípojek se budou dělit náklady podle počtu prvků. To například předpokládá výstavbu přípojné a příp. i souvisejících částí distribuční sítě s využitím oddělených kabelů – s čímž souvisí dělení nákladů na výkop podle počtu prvků ve výkopu – v modelovém případě tedy (u přípojné sítě) na poloviny.

Mikrovlnné spoje P-P, provozované na základě vydání povolení k provozu je možné uplatnit do způsobilých výdajů pouze z hlediska pořízení infrastruktury (zařízení mikrovlnného spoje a anténních podpěr – stožár, výložná ráhna, vybudování hromosvodu) – a dále instalaci tohoto mikrovlnného spoje. Z hlediska poplatků lze uplatnit jen jednorázový poplatek za vydání povolení k provozu. Do způsobilých výdajů však nepatří poplatky za provoz mikrovlnného spoje (užití kmitočtového pásma), protože v takovém případě nejde o investiční, ale o provozní náklady, které mezi způsobilé výdaje nepatří.

Zveřejněny byly pouze souhrnné údaje o počtech bytů v každé ZSJ.

Ne vždy platí, že počet OBAM = počet bytů.

Pro výpočet lze uvažovat 1 byt na dům sloužící k bydlení, není-li v databázi ČÚZK, pro dané adresní místo uvedeno bytů více.

Návrh počtu budovaných přípojek musí vycházet ze znalosti daného území a je zcela v kompetenci žadatele. Musí reflektovat, mimo jiné, dimenzování prvků sítě ve všech jejích úrovních tak, aby věrohodně bylo možné deklarovat dosažení požadovaných přenosových parametrů rychlosti a kvality.

Typ využití objektu včetně orientačního počet bytů na daném adresním místě lze zjistit z veřejné databáze na portálu ČÚZK a je možné se k těmto orientačním počtům „proklikat“ z mapových podkladů uvedených na stránkách určených pro tento dotační program.

V případě nové výstavby domů, určených k trvalému bydlení bude příjemce dotace postupovat podle skutečného stavu v dané ZSJ.

V případě věcných břemen (služebností) je možné v případě, kdy není cena známa, stanovit odhadem investora. Cena však musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé, bude předmětem hodnocení.

Mzdy, nebo jejich část, jsou způsobilým výdajem v případě, kdy přímo souvisejí s realizací projektu, tedy i koordinaci výstavby sítí. Důležitou podmínkou je nutnost tyto mzdy účtovat jako investici (součást vstupní ceny díla). U výše mezd vycházejte ze statistik MPSV, na jejichž základě bude hodnocena hospodárnost mzdových nákladů.

Do výpočtu ceny za přípojku (prosím pozor, nemusí to být nutně shodné číslo s počtem adresních míst obytných budov v projektu, může to být i číslo vyšší – například při více bytových domech/adresních místech) mohou vstoupit pouze způsobilé výdaje v souladu s jejich definicí, a to včetně vlastních mezd – budou-li splněny stanovené podmínky pro jejich zahrnutí do způsobilých výdajů. Další náklady, např. citovaný pronájem infrastruktury od jiné společnosti, pak nelze zahrnout do způsobilých výdajů a tím pádem nemůže ani vstoupit do kalkulace ceny za přípojku. V této fázi přípravy není nutné dokument opatřovat autorizačním razítkem, musí však být součástí podání žádosti a autorizován předkladatelem jako každá jiná jím předkládaná součást žádosti.

V případě novostavby v rozsahu, který vyžaduje územní a stavební řízení, musí žadatel doložit stavební povolení. Povolení stačí k dané etapě s tím, že nesmí dojít k předložení a proplacení žádné „navazující stavby“. Žadatel musí mít nabytá vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován a na vyzvání je povinen tato práva doložit. Lze akceptovat nabytá vlastnická nebo obdobná práva, nebo smlouvu o smlouvě budoucí kupní, případně o zřízení služebnosti (věcného břemene), či smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.

Jsou 2 možnosti:

Předložit převodník na modelový kilometr výkopu dle položek ÚRS – tedy podle návrhu uvedeného v posledním odstavci e-mailu a následně postupovat tak, jak je uvedeno.

Doložit nabídky společností (více než 1, ideálně 3 a více) na tyto položky, které doloží jejich tržní cenu.

Při sdílení nákladů na budování sítě je zapotřebí postupovat v souladu s ustanovením zákona 194/2016 Sb. Je přitom nutné respektovat, že uznatelnými výdaji na budování „dotovaného“ projektu mohou být pouze nezbytné výdaje, které budou kapitalizované v hodnotě dotovaného díla.