CZ EN

FAQ – Program Vysokorychlostní internet

Ano, ale budované prostředky nemohou být současně využity k poskytování služeb mimo „bílé oblasti“ a mimo bílá ADM v bílých oblastech.

Ano, ale musí být u koncového zákazníka nainstalovány. Nelze financovat pořízení jednotek na sklad. Toto zařízení musí být nedílnou součástí sítě. Koncový bod sítě musí být na výstupu jednotky.

Výzva počítá s tím, že žadatelem bude jeden subjekt. Pokud tedy půjde o sdružení (spolek) s právní subjektivitou (jehož členové jsou podnikatelské subjekty), je takový postup možný.

Ano, ministerstvo je připraveno dodatečně navýšit alokaci této výzvy po vyhodnocení předložených projektů.

Odpověď a.: Ne, ale výše jednotlivých nákladů bude součástí hodnocení předkládaného projektu. Mzdy musí být však kapitalizovány a vedeny jako investice. V souladu s ostatními požadavky na vedení evidence o projektu musí být vedena samostatná účetní evidence.

Odpověď b.: Ne, jiné provozní náklady hradit nelze.

Ano, je to možné vykládat i ve smyslu fyzického rozšíření stávající infrastruktury. Je nutné dodržet požadavky na parametry služby podle podmínek této výzvy.

Technické požadavky na modernizaci, rozšiřování či zřizování nové sítě jsou v rámci tohoto projektu shodné. Musí tedy jít o infratrukturu, která je schopná dodržet požadavky na parametry služby podle podmínek této výzvy.

Bude záležet na konkrétním případu a jeho posouzení. Součástí hodnocení nemusí být jen nedodržení rychlosti, ale i ostatních parametrů výzvy a schopnost sítě zajistit vysokorychlostní připojení 100Mbit/s po roce 2020. Může se jednat i o vrácení celé dotace.

Bude záležet na konkrétním případu a jeho posouzení. Varianta uvedená pod bodem b) je transparentnější a odpovídá situaci popsané ve specifická příloze výzvy č. 4, bod 5.2.4.

Ne, takovýto postup možný není – viz. specifická příloha výzvy č. 4, bod 5.5.2 – užití velkoobchodní nabídky.

S ohledem na požadavky EK a pravidla OPPIK a rovněž na ceny jednotlivých částí výstavby takové sítě MPO vyžaduje aby: takové postupy byly uplatněny jen v těch částech sítě, kde je možné transparentní rozdělení nákladů oddělením jednotlivých částí fyzické infrastruktury, došlo k takovému oddělení – tj. bez ohledu na počet přípojek se budou dělit náklady podle počtu prvků. To například předpokládá výstavbu přípojné a příp. i souvisejících částí distribuční sítě s využitím oddělených kabelů – s čímž souvisí dělení nákladů na výkop podle počtu prvků ve výkopu – v modelovém případě tedy (u přípojné sítě) na poloviny.

Mikrovlnné spoje P-P, provozované na základě vydání povolení k provozu je možné uplatnit do způsobilých výdajů pouze z hlediska pořízení infrastruktury (zařízení mikrovlnného spoje a anténních podpěr – stožár, výložná ráhna, vybudování hromosvodu) – a dále instalaci tohoto mikrovlnného spoje. Z hlediska poplatků lze uplatnit jen jednorázový poplatek za vydání povolení k provozu. Do způsobilých výdajů však nepatří poplatky za provoz mikrovlnného spoje (užití kmitočtového pásma), protože v takovém případě nejde o investiční, ale o provozní náklady, které mezi způsobilé výdaje nepatří.

Zveřejněny byly pouze souhrnné údaje o počtech bytů v každé ZSJ.

Ne vždy platí, že počet OBAM = počet bytů.

Pro výpočet lze uvažovat 1 byt na dům sloužící k bydlení, není-li v databázi ČÚZK, pro dané adresní místo uvedeno bytů více.

Návrh počtu budovaných přípojek musí vycházet ze znalosti daného území a je zcela v kompetenci žadatele. Musí reflektovat, mimo jiné, dimenzování prvků sítě ve všech jejích úrovních tak, aby věrohodně bylo možné deklarovat dosažení požadovaných přenosových parametrů rychlosti a kvality.

Typ využití objektu včetně orientačního počet bytů na daném adresním místě lze zjistit z veřejné databáze na portálu ČÚZK a je možné se k těmto orientačním počtům „proklikat“ z mapových podkladů uvedených na stránkách určených pro tento dotační program.

V případě nové výstavby domů, určených k trvalému bydlení bude příjemce dotace postupovat podle skutečného stavu v dané ZSJ.

V případě věcných břemen (služebností) je možné v případě, kdy není cena známa, stanovit odhadem investora. Cena však musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé, bude předmětem hodnocení.

Mzdy, nebo jejich část, jsou způsobilým výdajem v případě, kdy přímo souvisejí s realizací projektu, tedy i koordinaci výstavby sítí. Důležitou podmínkou je nutnost tyto mzdy účtovat jako investici (součást vstupní ceny díla). U výše mezd vycházejte ze statistik MPSV, na jejichž základě bude hodnocena hospodárnost mzdových nákladů.

Do výpočtu ceny za přípojku (prosím pozor, nemusí to být nutně shodné číslo s počtem adresních míst obytných budov v projektu, může to být i číslo vyšší – například při více bytových domech/adresních místech) mohou vstoupit pouze způsobilé výdaje v souladu s jejich definicí, a to včetně vlastních mezd – budou-li splněny stanovené podmínky pro jejich zahrnutí do způsobilých výdajů. Další náklady, např. citovaný pronájem infrastruktury od jiné společnosti, pak nelze zahrnout do způsobilých výdajů a tím pádem nemůže ani vstoupit do kalkulace ceny za přípojku. V této fázi přípravy není nutné dokument opatřovat autorizačním razítkem, musí však být součástí podání žádosti a autorizován předkladatelem jako každá jiná jím předkládaná součást žádosti.

V případě novostavby v rozsahu, který vyžaduje územní a stavební řízení, musí žadatel doložit stavební povolení. Povolení stačí k dané etapě s tím, že nesmí dojít k předložení a proplacení žádné „navazující stavby“. Žadatel musí mít nabytá vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován a na vyzvání je povinen tato práva doložit. Lze akceptovat nabytá vlastnická nebo obdobná práva, nebo smlouvu o smlouvě budoucí kupní, případně o zřízení služebnosti (věcného břemene), či smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.

Jsou 2 možnosti:

Předložit převodník na modelový kilometr výkopu dle položek ÚRS – tedy podle návrhu uvedeného v posledním odstavci e-mailu a následně postupovat tak, jak je uvedeno.

Doložit nabídky společností (více než 1, ideálně 3 a více) na tyto položky, které doloží jejich tržní cenu.

Při sdílení nákladů na budování sítě je zapotřebí postupovat v souladu s ustanovením zákona 194/2016 Sb. Je přitom nutné respektovat, že uznatelnými výdaji na budování „dotovaného“ projektu mohou být pouze nezbytné výdaje, které budou kapitalizované v hodnotě dotovaného díla.

Požadovaným dokumentem je Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby/Žádost o stavební povolení opatřená podacím razítkem příslušného úřadu/jiným prokázáním, kdy byla úřadu doručena, a to alespoň na jednu dílčí část projektu, jestliže je nutné v rámci výstavby podávat více než jednu Žádost. Dnem podání Žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby/Žádosti o stavební povolení se zahajuje územní/stavební řízení.

Pokud toto dílo nevzniklo s dotační podporou (většinou z IROP od MMR), je to možné. Obec musí ve smlouvě potvrdit, že na předmětu prodeje neváznou žádná práva třetích osob (což by mohla být právě třeba zmíněná dotace IROPu). Tato možnost a její podmínky jsou uvedeny v příloze výzvy – Vymezení způsobilých výdajů – Vysokorychlostní internet  bod  IV. Možnost nákupu fyzické a síťové infrastruktury dle čl. 52 GBER odst. 2d).