CZ EN

FAQ – Program Inovace – inovační projekt

Program Inovace – inovační projekt podporuje inovační projekty zaměřené na uvádění nových/inovovaných produktů na trh nebo implementaci nových/inovovaných procesů výroby. Podporovanými aktivitami doplňkového charakteru jsou marketingové a organizační inovace.

Podporovanými typy projektů nejsou projekty řešící prostou obměnu výrobku, obměnu technologií, strojů a zařízení nebo racionalizaci (modernizaci) výroby, aniž by navazovaly na výzkumné a vývojové aktivity. Dále jimi nejsou projekty z oblasti výzkumu a vývoje ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů a ty, spojené pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie či snižováním energetické spotřeby žadatele o poskytnutí dotace.

Žadatelem může být podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou podnikající dle zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech nebo zemědělští podnikatelé definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství a potravinářští, podnikatelé zaměřující se na výrobu položek mimo seznam uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti VaV a inovací, dále fyzické osoby. Může se tedy jednat jak o malé a střední podniky (MSP), tak o velké podniky.

V rámci programu Inovace – inovační projekt jsou u inovačních projektů podporována následující odvětví: CZ-NACE 10-11, 13-33, E 38.32, J 58, 59.20, 60, M 71.2, S 95.1, mimo CZ-NACE 19.10 a 20.60. Na některé činnosti z těchto odvětví se však vztahuje výjimka a nemohou proto být podpořeny. Jedná se o výjimky v potravinářském průmyslu, průmyslu výroby syntetických vláken, ocelářském průmyslu a dalších uvedených v přílohách dané výzvy programu Inovace – inovační projekt.

Projekt může být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy, a to na jednom nebo i více místech. U projektů se posuzuje místo realizace projektu. Žadatel tedy může mít sídlo v Praze, ale místo realizace musí být mimo území hl. m. Prahy.

Žadatel musí být k datu podání Žádosti o podporu registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových obdobích předcházejících datu podání Žádosti o podporu.

Způsobilé výdaje mohou vznikat a být uhrazené po 1. 1. 2014 nebo datu přijatelnosti projektu (přičemž je rozhodující datum, které nastalo později). Výdaj nesmí být uhrazen (a to ani zálohově) před dnem přijatelnosti projektu. Za datum přijatelnosti je považováno datum podání Žádosti o podporu. Před tímto datem je možné provést pouze výběrové řízení (u dodávek, které mu podléhají). Ostatní aktivity jako např. vystavení objednávek, uzavření kupních smluv, vystavení faktur, převzetí dodávek apod. je možné provést až po datu podání Žádost o podporu.

Do způsobilých výdajů lze obecně zahrnout např. dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a výdaje na služby (certifikace produktů, marketingová inovace), které jsou uvedené v příslušné výzvě v dokumentu vymezujícím způsobilé výdaje. Náklady musí bezprostředně souviset s projektem a musí být vynaloženy nejdříve v den podání Žádosti o podporu.

Například pořízení použitých strojů a zařízení, náklady spojené s výzkumem a vývojem, výdaje na externí poradenské služby spojené s podáním Žádosti o podporu, DPH (jestliže je příjemce podpory plátcem DPH), splátky půjček a úvěrů, sankce a penále, kurzové ztráty, leasing a další dle textu programu a vymezení v jednotlivých výzvách.

Mezi stěžejní dokumenty obecně patří znění programu Inovace – inovační projekt, výzva a všechny její přílohy, příručka způsobilých výdajů, metodika pro stanovení hodnoty znovupoužitého majetku, Pravidla pro výběr dodavatelů, Pravidla způsobilosti a publicity – obecná část, Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – obecná část. Během přípravy projektu v  IS KP14+ je nutné postupovat dle Pravidel pro žadatele a příjemce – zvláštní část. Tyto a další důležité dokumenty jsou k dispozici při vyhlášení výzvy na webových stránkách API a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ano. Osnova studie proveditelnosti poskytuje předepsanou strukturu, kterou je nutné se řídit.

Ukončení výzkumu a vývoje se prokazuje prostřednictvím popisu ve studii proveditelnosti v příslušné kapitole dle povinné struktury, zároveň musí být doložena dokumentace prokazující existenci funkčního prototypu inovovaného produktu/procesu (např. protokoly z funkčních zkoušek produktu/procesu). V případě, že výzkumné a vývojové aktivity probíhaly zcela mimo společnost žadatele, je dokládána také smluvní dokumentace k transferu technologie (práva k nakládání s know-how týkající se inovovaného produktu/procesu).

Bližší informace ke způsobu dokládání ukončeného výzkumu a vývoje jsou uvedeny ve výběrových kritériích příslušné výzvy programu Inovace – inovační projekt.