CZ EN

FAQ – Program ICT a sdílené služby – Digitální podnik

Místem realizace se rozumí provozovna žadatele, kde je projekt realizován, a ve které dojde k zásadní změně výrobního postupu nebo rozšíření kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů. Místo realizace může být pouze jedno. V místě realizace bude o projektu účtováno a hmotný a nehmotný majetek musí být v místě realizace fyzicky umístěn. V případě přenosných zařízení (např. notebooky) postačí zaúčtování v místě realizace, fyzická přítomnost bude vyžadována pouze v případě kontrol realizace v místě realizace.

V případě SW licencí musí být v místě realizace fyzicky umístěno jádro systému a přístupy do takového systému jsou umožněny i z jiných míst, avšak vždy výhradně pro účely příjemce dotace. Není možné umožnit přístup jiným osobám, a to ani majetkově či jinak propojeným subjektům. V případě SW vázaného na zařízení (PC), je možné SW využívat výhradně v místě realizace s výjimkou přenosných zařízení (notebooky). Využití SW a HW je umožněn i zaměstnancům žadatele, kteří mají pracovní smlouvu v s místem výkonu práce v místě realizace a práci vykonávají formou homeoffice.

V případě SaaS (nájem SW) je možný přístup výhradně z místa realizace, s výjimkou přenosných zařízení, která zaměstnanci využívají při výkonu své činnosti.

Zařazení e-shopů mezi ZV (způsobilé výdaje) je možné ovšem jen v rámci kategorie tzv. „základního SW“ kterou je možné čerpat jen do úrovně 10 % z celkových způsobilých výdajů. Zároveň kategorie „základní SW“ nevstupuje do bonifikovaného výpočtu v rámci kritéria C1.

Licence a cloudové služby jsou způsobilé v rámci režimu de minimis s časovým omezením do konce realizace projektu.

Tato podmínka vychází z přesné definice blokové výjimky pro regionální podporu čl. 14, čili jedná se o nejdůležitější podmínku a cíl celé výzvy, tato podmínka bude i explicitně uvedena v rozhodnutí. V praxi to bude fungovat tak, že ve studii proveditelnosti popíšete, k jaké technologické změně vlivem tohoto projektu dojde (snížení časové náročnosti, celkové digitální propojení procesů ve společnosti atd..) a naši hodnotitelé posoudí, zdali je Vámi popsaná zásadní změna dostatečná či nikoliv. Evropská komise k tomu přistupuje v případě zásadní změny celkového výrobního procesu tak, že v případě digitální transformace nesmí jít pouze o jeden malý dílčí krok, ale musí jít o komplexnější změnu celkového výrobního procesu.

Textace je „výrobní stroje a jejich neoddělitelné součásti (CNC, plotry, galvanovny, atd.)“. Pakliže tento robotický manipulátor funguje jako zcela samostatná jednotka je možné jej uznat jako způsobilý výdaj, jestli funguje jako (fyzicky i účetně) neoddělitelná součást CNC stroje (výrobního) tak to není možné.

SW přímo ovládající výrobní stroj je zařaditelný mezi způsobilé výdaje.

Pod indikátorem je schováno vše, IS nemusí být v rámci projektu realizován, musí být jen naplněna podmínka GBER čl. 14. Definice indikátoru „indikátor je sice psán jako pořízený IS, ale to je jen naše označení v definici jsme pod tímto pojmem schovali vše viz: „Informačním systémem je funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. Pořízeným systémem je systém upravený, konfigurovaný, nově vyvinutý a zajišťující novou funkcionalitu /nové funkcionality informačního systému. V rámci aktivity ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – Digitální podnik budou podpořeny takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů), které se klasifikují jako „počáteční investice“   a tedy související se zásadní změnou výrobního postupu , založení nové provozovny, rozšířením kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací těchto kategorií.

ANO, MIS (ERP) podporujeme, ovšem za předpokladu že splníte podmínky GBER čl. 14. Je možné projekt koncipovat i jen na pořízení MIS systému do společnosti, ve studii proveditelnosti nicméně musí být dostatečně popsáno, jak se jeho pořízení projeví na budoucím chodu firmy.

ANO. Externí hodnotitele posoudí, zdali pořízený informační systém opravdu splnil podmínky GBER a nejedná se jen o „jednoduchý účetní systém“ (viz definice tohoto termínu v příloze č.1 Výzvy) a zároveň musí být ve studii proveditelnosti dostatečně objasněno, jak se jeho pořízení projeví na změně vnitropodnikových procesů.

Je jedno jakou kategorii si vyberete, toto je jen vymezení, do jakých oblastí výzva Digitální podnik spadá. Musí být však splněn cíl výzvy což je zvyšování digitální úrovně. Dále musí být splněny podmínky počáteční investice.

ANO je to možné. Při případné kontrole na místě musí být automobil k dispozici na místě realizace z důvodu ověření existence majetku..

Pod tímto termínem se myslí především prostá obnova majetku, která by nerozšířila možnosti, či služby, které tento majetek poskytuje. Například: výměna routeru za router se stejnými parametry (stejný typ), výměna počítače za počítač se stejnou skladbou dílčích komponent atd. Lze předpokládat, že vzhledem k rychlému technologickému rozvoji v téměř všech významných technologických oblastech bude k porušování tohoto bodu docházet pouze velmi vzácně.

Všechny kromě výjimek v hlavním dokumentu Výzvy kap. 9.1 i).

Pouze do digitalizace samotného žadatele, jinak by došlo k přenesené podpoře.

Žadatel je povinen řídit se vymezení způsobilých výdajů v příloze č.1 Výzvy.

Maximální cena je zastropována pouze u položky služeb poradců a expertů. Nicméně pořizovaný majetek musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musí být vynaloženy v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti, poskytovatel podpory bude při kontrole hospodárnosti žádosti o podporu kontrolovat ceny obvyklé všech způsobilých výdajů projektu.

ANO.

Majetek musí být veden na kartě majetku dle vnitropodnikové směrnice. Toto ovšem neplatí pro služby (pronájmy licencí na cloudu) zde platí podpora formou de minimis.

Podporovanými aktivitami nejsou služby směřující do oblasti komerčních turistických zařízení (hotely, volnočasové aktivity atp.), tzn. SKIAREÁL není způsobilý v rámci Výzvy.

ANO, manažerský nástroj na kontrolu počtu lid je ZV. Musí být ovšem naplněny další podmínky dle počáteční investice.

Toto není možné, jednalo by se o přenesenou formu podpory.

Viz kapitola 5.3. NEPODPORUJEME nevýrobní zařízení, které se přímo podílejí na hlavní činnosti firmy (měřící stanice, stroje pro kontrolu kvality, testovací stroje atd.), čili pro geodetickou společnost není možné podpořit Měřící přístroje.

ANO, pokud dopravníky (pásové, válečkové atd.) a manipulační zařízení (mostové jeřáby, zvedáky atd.), pokud budou přímo součástí logistického systému (včetně robotických podavačů) a pokud umožní přenášet data o svém aktuálním stavu či poloze do firemní sítě LAN.

V případě nehmotného majetku zahrnutého do způsobilých výdajů projektu se musí jednat o odepisovatelná aktiva, která nebyla dříve předmětem odpisu. V každém případě se musí se jednat o nově pořízený majetek, způsobilost výdajů musí vzniknout nejdříve v den přijatelnosti projektu – tj. den podání žádosti o podporu Licence je nutné do projektu znovu nakoupit.

Ano, soukromé zdravotnické zařízení může, mohou všechny MSP kromě těch, které jsou vymezeny v hlavním dokumentu Výzvy v kap č. 9.1.

Ano 3 D skener je ZV, ale musí to být položka, která je v souladu s kap. 5.3 hlavního textu Výzvy: položky nezařaditelné mezi způsobilé výdaje jsou: p) nevýrobní zařízení, které se přímo podílejí na hlavní činnosti firmy (měřící stanice, stroje pro kontrolu kvality, testovací stroje atd.)

Ano, Advanced planning and scheduling je brán jako MIS systém mezi dlouhodobý nehmotný majetek. Fakt, zdali se jedná o pokročilý SW nebo „jednoduchý účetní systém“ je na posouzení externího hodnotitele a záleží na konkrétním projektu a popisu v podnikatelském záměru.

V rámci připravované Výzvy „Digitální podnik“ není možné podporovat samotné výrobní stroje a pásové přepravníky, nicméně je možné podpořit „customizovaný SW“ pro výrobu, pokročilé ERP SW, MIS, vytvoření digitálního dvojčete, vnitropodnikovou konektivitu, systémy pro sběr dat a přenos informací o výrobku (NFC, IoT, čárové kódy atd.) atd.

ANO, konzultace je ZV pod položkou služby poradců a expertů v rámci de minimis.

Ano, projekt lze realizovat v provozovně, která ještě není postavena. Místo realizace lze zadat jako parcelní číslo, jež bude po přiřazení čísla popisného dodatečně v systému MS2014+ změněno změnovým řízením a vydáním Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Kolaudační souhlas bude třeba doložit nejpozději k závěrečné zprávě o realizaci. Upozorňujeme však, že účel projektu musí být splněn nejpozději k 31. 3. 2023.

Jinak pokud projekt směřuje na založení nové provozovny (tj. počáteční investice za účelem založení nové provozovny), tak ta by měla být založena až v průběhu projektu a nikoliv dříve, aby nedošlo k porušení motivačního účinku.

Ano, projekt lze realizovat v provozovně, jež je v nájemním vztahu, přičemž nájemní smlouvu bude třeba doložit před podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tato povinnost je vymezená v příloze č. 4 – Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část, v kapitole 5 Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, část „Požadované dokumenty v okamžiku podpisu Rozhodnutí, které žadatel dokládá“, bod 1 – v případě nájmu pozemků nebo budov žadatel předloží nájemní smlouvu příp. smlouvu o smlouvě budoucí nájemní; nájemní smlouva musí být sjednána minimálně po dobu realizace projektu a dále aspoň 3 roky od předpokládaného data ukončení projektu (po dobu udržitelnosti).

Veškeré způsobilé výdaje za Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek musí být účtovány jako Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Výdaje na kartě staveb nemohou být uznány jako způsobilé, neboť stavby nejsou zahrnuty mezi způsobilé výdaje.

Ano, tyto náklady lze zahrnout do položky Ostatní náklady neinvestiční.

ANO, je to možné.

NE.

NE.

ANO, Příloha č. 7 slouží pro hodnotitele jen kvůli výpočtu kategorie digitální podnik.

ANO, webové aplikace jsou omezeny 10 % z CZV.

ANO, pro potřeby hodnocení je nutné v rozumné míře rozepsat a rozdělit jako DNM (SW) a DHM (moduly).

Ano, tyto PC by byly označeny jako ZV nespadající pod DP. ANO tablety jsou počítány pod kategorii DP. Nicméně je nutné si uvědomit, že NTB jsou ZV, takže pokud bude řešení projektu z velké části postaveno na DNM a přidružených částech, tak se NTB myslím pohodlně vejdou do 10 % v pro ně vyčleněné kategorii.

Kategorie LOG obsahuje „technologie pracující s RFID / QR / NFC – čtečky atd.,.“, tedy ano v tomto případě by se senzory daly zařadit pod LOG kategorii. Samotné senzory mimo logistický systém (např. pro odečet energie, či pro docházkový systém) by bylo vhodnější zařadit do kategorie MON.

ANO, u referencí nestačí pouze jméno projektu/firmy, ale i stručný popis a ANO je nutné to podat a zevrubně popsat při podání žádosti, tak aby mohl hodnotitel tento bod posoudit.

NE, jednalo by se o dvojí financování.

Kolidovat by to nemělo, protože se jedná o přesun mezi státy: „přemístěním“ se rozumí převedení stejné nebo podobné činnosti, nebo její části z provozovny v jedné smluvní straně Dohody o EHP (původní provozovny) do provozovny, ve které se podporovaná investice uskutečňuje v jiné smluvní straně Dohody o EHP (podporované provozovny). O převedení se jedná, jestliže výrobek nebo služba v původní a v podporované provozovně slouží alespoň částečně stejným účelům a splňuje požadavky nebo potřeby stejného druhu zákazníků a ve stejné nebo podobné činnosti v jedné z původních provozoven příjemce v EHP dojde ke ztrátě pracovních míst.

K tomu je i jedna z odpovědí ve FAQ – The provision applies only if the closure/relocation involves different EEA countries, i.e. the closure happens in one EEA country and the aided investment is carried out in another EEA country. Aid given to a beneficiary who has (partially) closed the same or similar activity elsewhere in the same Member State is not excluded from the benefit of the GBER.

Jinak pokud projekt směřuje na založení nové provozovny (tj. počáteční investice za účelem založení nové provozovny), tak ta by měla být založena až v průběhu projektu a nikoliv dříve, aby nedošlo k porušení motivačního účinku.

ANO, záleží na předmětu podnikání – ve výrobním podniku je účetní systém podpůrnou funkcí, kterou potřebuje pro fungování jako celku, ale neslouží jako výrobní prostředek. U firmy, která poskytuje účetnictví jako službu svým klientům se naopak jedná o výrobní prostředek, ve Vašem případě, kdy hlavní činností podnikání je oblast navrhování konstrukcí a architektura je program na navrhování mostů brán jako výrobní prostředek.

ANO, záleží na předmětu podnikání, nesmí být využíváno k přímé ekonomické činnosti žadatele.

NE naplnění souladu se zaměřením specifického cíle E2.1 Národní RIS3 strategie je dáno popisem specifického cíle nikoli přímo typovou aktivitou čili je nutné, aby projekt reflektoval vyšší využívání ICT v podnikání, a to v případě výzvy Digitální podnik a zaměření CZV bude naplněno vždy.

Jde o průměrný měsíční kurz měsíce předcházejícího vyhlášení Výzvy, pro výzvu Digitální podnik bude kurz 25,641 Kč (průměr za červenec 2021) (https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/prumerne_mena.html?mena=EUR).