CZ EN

FAQ – Program ICT a sdílené služby

Vztahující se ke všem výzvám

Nikoliv, marketing ani administrace projektu nemohou být způsobilým výdajem projektu.

Ano, nájemní smlouva musí být uzavřena minimálně na dobru trvání projektu, včetně doby udržitelnosti projektu (5 let pro všechny typy projektu). Akceptovatelná je doba neurčitá i různé formy automatického prodlužování doby nájmu, opce apod. Nezbytné je, aby z nájemní smlouvy bylo patrné, že nájemní vztah pokrývá celou výše uvedenou požadovanou dobu.

HW je považován za způsobilý výdaj v rámci podpory de minimis pro aktivity Tvorba nových IS/ICT řešení a Zřizování center sdílených služeb i při současném uplatnění osobních nákladů. U datových center je HW jedním z hlavních způsobilých výdajů projektů.

Ano, může.

Licence spadá do způsobilých výdajů, ale musí být dána poměrnou částí, kterou je pro projekt využívána. Pro ulehčení doporučujeme v průběhu projektu danou licenci využívat pouze pro projekt.

Na všechny pozice nárokované v žádosti o platbu počíná běžet jejich udržitelnost od data prvního obsazení podpořené pozice. Pokud se jedná o pozici, která byla vytvořena jako náhrada za stávající podpořenou (bez dotace), udržitelnost běží od data jejího vytvoření.

Výzva I

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 6. 2015

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 7. 3. 2016

Ne, nepočítají. Pouze pracovní smlouvy.

Dle Výzvy I programu ICT a sdílené služby může mít každý projekt právě jedno místo realizace, které se po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace může měnit pouze v rámci NUTS II. U aktivity Budování a modernizace datových center není počet míst realizace omezen.

Cílovou skupinou jsou následující právnické osoby: akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo (vyjma bytového). Dále fyzické osoby podnikající.

Centrem sdílených služeb se rozumí funkčně samostatná jednotka, která přebírá zodpovědnost za řízení, provoz a administraci určité vnitropodnikové funkce s přidanou hodnotou. Centrum přebírá a sdružuje výkon těchto funkcí od společnosti v rámci skupiny nebo od externích zákazníků (outsourcing), pro něž dané funkce nejsou hlavním předmětem podnikání. Činnosti spojené s výkonem dotčených procesů se pro centrum stávají hlavním předmětem činnosti. Jedná se zejména o takové vnitropodnikové funkce jako účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, správa informačních systémů, sofistikované kreativní aktivity (například práce grafiků, projektantů, konstruktérů, designérů, apod.), správa a optimalizace výrobních systémů apod. Za vnitropodnikové funkce se nepovažují aktivity jako například stravovací služby, úklidové služby, ostraha apod.

Žadatelé s dobou podnikání delší než 2 uzavřená účetní období prokazují finanční zdraví sami za sebe, u žadatelů s dobou podnikání kratší než 2 uzavřená účetní období lze prokázat finanční zdraví prostřednictvím mateřské společnosti s rozhodujícím vlivem (nad 50 %). Tato problematika je metodicky upravena v dokumentu Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele, který je dostupný na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Ekonomické hodnocení.

Ne, není.

V případě, bude-li se jednat o osoby, které budou pracovat na projektu a jejich mzdové náklady budou vykazovány jako způsobilý výdaj, vztahuje se na tyto osoby doba udržitelnosti. S tím, že na každou pozici je možné čerpat dotaci po dobu 24 měsíců.

Mohou být přijati, ale musí být v tom případě nahrazeni v původních společnostech novými zaměstnanci. Jinak by se jednalo o souvztažné rušení pracovních míst v majetkově či personálně propojených subjektech, což Výzva zakazuje.

Výzva II

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 11. 2016

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 2. 2017

Ne, nepočítají. Pouze pracovní smlouvy.

Dle Výzvy může mít každý projekt právě jedno místo realizace, které se po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace může měnit pouze v rámci NUTS II. U aktivity Budování a modernizace datových center není počet míst realizace omezen.

Cílovou skupinou jsou následující právnické osoby: akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo (vyjma bytového). Dále fyzické osoby podnikající.

Centrem sdílených služeb se rozumí funkčně samostatná jednotka, která přebírá zodpovědnost za řízení, provoz a administraci určité vnitropodnikové funkce s přidanou hodnotou. Centrum přebírá a sdružuje výkon těchto funkcí od společnosti v rámci skupiny nebo od externích zákazníků (outsourcing), pro něž dané funkce nejsou hlavním předmětem podnikání. Činnosti spojené s výkonem dotčených procesů se pro centrum stávají hlavním předmětem činnosti. Jedná se zejména o takové vnitropodnikové funkce jako účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, správa informačních systémů, sofistikované kreativní aktivity (například práce grafiků, projektantů, konstruktérů, designérů, apod.), správa a optimalizace výrobních systémů apod. Za vnitropodnikové funkce se nepovažují aktivity jako například stravovací služby, úklidové služby, ostraha apod.

Žadatelé s dobou podnikání delší než 2 uzavřená účetní období prokazují finanční zdraví sami za sebe, u žadatelů s dobou podnikání kratší než 2 uzavřená účetní období lze prokázat finanční zdraví prostřednictvím mateřské společnosti s rozhodujícím vlivem (nad 50 %). Tato problematika je metodicky upravena v dokumentu Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele, který je dostupný na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Ekonomické hodnocení.

Ne, není.

Bude-li se jednat o osoby, které budou pracovat na projektu a jejich mzdové náklady budou vykazovány jako způsobilý výdaj, vztahuje se na tyto osoby doba udržitelnosti. S tím, že na každou pozici je možné čerpat dotaci po dobu 24 měsíců.

Mohou být přijati, ale musí být v tom případě nahrazeni v původních společnostech novými zaměstnanci. Jinak by se jednalo o souvztažné rušení pracovních míst v majetkově či personálně propojených subjektech, což Výzva zakazuje.

Výzva III

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 11. 2016

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 2. 2017

Dle Výzvy může mít každý projekt právě jedno místo realizace, které se po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace může měnit pouze v rámci NUTS II.

Cílovou skupinou jsou následující právnické osoby: akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo (vyjma bytového). Dále fyzické osoby podnikající.

Ne, není.

Výzva IV

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 

Ne, nepočítají. Pouze pracovní smlouvy.

Dle Výzvy může mít každý projekt právě jedno místo realizace. U aktivity Budování a modernizace datových center je počet míst realizace omezen na čtyři.

Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (dále také „MSP“) a velké podniky.

Centrem sdílených služeb se rozumí funkčně samostatná jednotka, která přebírá zodpovědnost za řízení, provoz a administraci určité vnitropodnikové funkce s přidanou hodnotou. Centrum přebírá a sdružuje výkon těchto funkcí od společností v rámci skupiny nebo od externích zákazníků (outsourcing), pro něž dané funkce nejsou hlavním předmětem podnikání. Činnosti spojené s výkonem dotčených procesů se pro centrum stávají hlavním předmětem aktivity. Jedná se o následující vnitropodnikové funkce:

– účetnictví,

– finance a finanční řízení podniku,

– administrace v oblasti lidských zdrojů,

– správa informačních systémů,

– řízení zásob,

– sofistikované kreativní aktivity (jako např. práce grafiků, projektantů, konstruktérů, designérů apod.),

– správa a optimalizace výrobních systémů

Za vnitropodnikové funkce se nepovažují takové aktivity jako např. stravovací služby, úklidové služby, ostraha apod.

Dále není možné podpořit centra pro implementaci IS/ICT, centra zákaznické podpory, call centra, agentury práce, zprostředkovatelské agentury či školicí střediska. Služby podniků poskytujících outsourcing v případech, kdy je outsourcing prováděn v provozovně zákazníka, rovněž nejsou podporovanou aktivitou.

Žadatelé s dobou podnikání delší než 2 uzavřená účetní období prokazují finanční zdraví sami za sebe, u žadatelů s dobou podnikání kratší než 2 uzavřená účetní období lze prokázat finanční zdraví prostřednictvím mateřské společnosti s rozhodujícím vlivem (nad 50 %). Tato problematika je metodicky upravena v dokumentu Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele, který je dostupný na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Ekonomické hodnocení.

Ne, není.

Bude-li se jednat o osoby, které budou pracovat na projektu a jejich mzdové náklady budou vykazovány jako způsobilý výdaj, vztahuje se na tyto osoby doba udržitelnosti. S tím, že na každou pozici je možné čerpat dotaci po dobu 24 měsíců.

Mohou být přijati, ale musí být v tom případě nahrazeni v původních společnostech novými zaměstnanci. Jinak by se jednalo o souvztažné rušení pracovních míst v majetkově či personálně propojených subjektech což Výzva zakazuje.

Ano, lze doložit finanční analýzu (finanční výkazy a ručitelské prohlášení) za mateřskou společnost, která má více jak 50 % podíl ve společnosti žadatele. Tato problematika je metodicky upravena v dokumentu Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele, který je dostupný na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Ekonomické hodnocení.

Ano.

Spolupráce s MSP je definována obecně jako zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím, smlouva s MSP tedy může být v oblasti spolupráce výstavby DC nebo v oblasti odběratelské. MSP nebude spolužadatel, ale musí pouze na projektu spolupracovat.

Ne, data storage (NAS) sám o sobě není datovým centrem podle definice uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část. NAS lze chápat jako specializovaný server – součást DC. Samotný server není DC. Pokud je NAS umístěn v DC, které je v majetku žadatele, může být v rámci modernizace vyměněn za modernější (dle definice modernizace). Týká se to ovšem pouze modernizace majetku, který je ve vlastnictví žadatele.