Vysokorychlostní internet – Výzva IV

Vyhlášení výzvy

04. 03.

2020

Zahájení příjmu

04. 06. 2020

09:00:00

Ukončení příjmu

05. 09. 2020

12:00:00

Uzavřená výzva

Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury sítí nové generace a spolehlivé poskytování vysokorychlostní služby elektronických komunikací.

Oznámení pro žadatele

24. 6. 2022: Došlo k aktualizaci přílohy č. 5 – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

24. 5. 2021: Došlo k aktualizaci Přílohy č. 4 – Pravidla pro žadatele a příjemce z důvodu doplnění příloh k Žádosti o platbu a Zpráv o udržitelnosti a na to navazující aktualizace Přílohy č. 5 – Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace.

16. 2. 2021: Došlo k aktualizaci Přílohy č. 1 – Vymezení způsobilých výdajů.

2. 11. 2020: Došlo k aktualizaci Přílohy č. 5 – Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace.

9. 10. 2020: Došlo k aktualizaci Přílohy č. 5 – Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

 • Jaký dokument je nutno doložit v okamžiku podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace v případě novostavby v rozsahu, které vyžaduje územní a stavební řízení?

Požadovaným dokumentem je Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby/Žádost o stavební povolení opatřená podacím razítkem příslušného úřadu/jiným prokázáním, kdy byla úřadu doručena, a to alespoň na jednu dílčí část projektu, jestliže je nutné v rámci výstavby podávat více než jednu Žádost. Dnem podání Žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby/Žádosti o stavební povolení se zahajuje územní/stavební řízení.

Další FAQ k programu Vysokorychlostní internet naleznete zde.

 

S ohledem na aktuální vývoj virové nákazy Covid-19, přijatá preventivní opatření v ČR a přetrvávající problematická zajištění relevantních povinných příloh od třetích stran, rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení termínu pro příjem žádostí. Nově příjem do 5. 9. 2020. Více viz web MPO zde.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • rozšiřování (modernizace) stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup
  k internetu
 • zřizování nových sítí

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikatelský subjekt registrovaný u Českého telekomunikačního úřadu (bez ohledu na velikost)

 

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Vysokorychlostní internet k dispozici ZDE

 

Systém sběru žádostí:

 • jednokolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci výzvy je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč
 • dotace je poskytována ve výši do 75 % z prokázaných způsobilých výdajů projektu
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu
 • investiční náklady na aktivní prvky, integrované do sítě vysokorychlostního připojení k internetu
 • pořízení fyzické a síťové infrastruktury formou koupě
 • investiční náklady na stavební a inženýrské práce
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území NUTS 2 Praha
 • povinností pro projekty s celkovými způsobilými výdaji nad 500 000 Kč včetně a zároveň s investičními výdaji, které tvoří více než 50 % celkových způsobilých výdajů, bude provést Finanční analýzu investice, projekty s celkovými způsobilými výdaji nad 100 mil. Kč včetně a zároveň s investičními výdaji, které tvoří více než 50 % celkových způsobilých výdajů, bude povinnost tzv. ekonomické analýzy, kde se budou zohledňovat socioekonomické dopady projektu podle nastaveného číselníku
 • projekt může čerpat podporu pouze na realizaci sítě v „bílých“ adresních místech obytných budov uvedených ve specifické příloze č. 6 Výzvy
 • projekt musí směřovat právě do jedné z intervenčních oblastí