Vysokorychlostní internet – Výzva III Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS)

Vyhlášení výzvy

17. 08.

2020

Zahájení příjmu

17. 10. 2020

09:00:00

Ukončení příjmu

16. 09. 2021

09:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je zajistit úplné a spolehlivé informace o existenci, prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb, stavebních řízení, dále pro územní plánování, správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury a pro další agendy veřejné správy a činnosti.

Upozornění pro žadatele:

20.7.2021:

Řídicí orgán OP PIK rozhodl o navýšení alokace ve Výzvě III Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS) o 3,5 mil. Kč, tzn. z 1 mld. Kč na 1 003 500 000 Kč.

14.4.2021:

Došlo k aktualizaci Výzvy III Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS). Datum ukončení příjmu žádostí o podporu se prodlužuje z 16.4.2021 09:00 na 16.9.2021 09:00 hod.

7.4.2021:

Dne 1.4.2021 byla schválena Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy (metodika ČÚZK) speciálně pro veřejnoprávní subjekty.

26.2.2021:

Aktualizoval se dokument Příloha č. 4 – Pravidla pro žadatele a příjemce dotace – zvláštní část VPS. Došlo k upřesnění pravidel způsobilosti výdajů v kap. 4.3.

25.2.2021: 

Byla schválena Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy (metodika ČÚZK). K výzvě je také zveřejněna dříve vydaná Technická specifikace služeb rozhraní IS DMVS (metodika ČÚZK).

12.2.2021:

Aktualizoval se dokument Vysokorychlostní internet – Výzva III z důvodu změny investiční priority.

V dokumentu Příloha č. 1 – Vymezení způsobilých výdajů došlo k upřesnění způsobilých výdajů na leteckou fotogrammetrii.

23.11.2020: 

Aktualizace Přílohy č. 7 Specifikace technických standardů se týkají především kapitoly č. 5 Datová architektura a požadavky na kvalitu datové báze. Doplnění jsou navrhována zejména z důvodů uvedení do souladu s aktuálním zněním návrhu vyhlášky o DTM, dále pak za účelem upřesnění kvality pořizovaných dat, upřesnění některých funkcionalit komponent IS DTM, nebo odstranění rozhraní, která v současné době nejsou nikde více specifikována a není možné VPS zavazovat k jejich plnění. Dále pak upozornění na možnost podání odůvodněné žádosti o změnu projektu v případě, že pro splnění cíle projektu bude nutné využít jiné než uvedené postupy či metody.

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • pořízení a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS)
 • pořízení a rozvoj informačního systému (IS DTM VPS)

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • všichni uživatelé DTM

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Vysokorychlostní internet k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • jednokolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 500 mil. Kč
 • míra podpory je 85 % ze způsobilých výdajů
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • služby poradců, expertů, studie
 • náklady na zajištění organizace výběrových řízení
 • povinná publicita
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • žadatelem/příjemcem mohou být státní organizace, státní podnik, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, které vlastní či zpravují liniové stavby státu a které musí vést oddělené účetnictví u projektu