Vysokorychlostní internet – Výzva III Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)

Vyhlášení výzvy

16. 04.

2020

Zahájení příjmu

15. 05. 2020

09:00:00

Ukončení příjmu

16. 09. 2021

09:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je usnadnit a snížit náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením existující fyzické infrastruktury a lepší koordinací stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury a současně vytvořit digitální technické mapy krajů.

Oznámení pro žadatele

20.7.2021: Řídicí orgán OP PIK rozhodl o navýšení alokace ve Výzvě III Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM) o 460 mil. Kč, tzn. ze 2 mld. Kč na 2 460 000 000 Kč.

14.4.2021: Došlo k aktualizaci Výzvy III Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu se prodlužuje z 16.4.2021 09:00 na 16.9.2021 09:00 hod. V Příloze č. 4 byla upřesněna způsobilost mapování a konsolidace DTI a objektů ZPS u různých právnických osob a dále byly upřesněny podmínky využití letecké fotogrammetrie.

26.2.2021: Dokument Doplňující informace k Příloze č. 3 – Osnova studie proveditelnosti se aktualizoval z důvodu upřesnění pravidel způsobilosti výdajů v kap. 13 Studie proveditelnosti.

Došlo k aktualizaci dokumentu Příloha č. 4 – Pravidla pro žadatele a příjemce dotace – zvláštní část z důvodu upřesnění pravidel způsobilosti výdajů v kap. 4.3.

12.2.2021: Došlo k aktualizaci dokumentu Vysokorychlostní internet – Výzva III – Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů z důvodu změny investiční priority.

5.2.2021: Došlo k aktualizaci dokumentu Vysokorychlostní internet – Výzva III – Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů. Změny jsou následující:

Žadatelem / příjemcem nemůže být subjekt, pokud k datu podání žádosti o podporu podle svého čestného prohlášení a ostatních příloh neuvedl v Prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis údaje v rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel musí v okamžiku podání žádosti o podporu předložit kromě jiného dokument Prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis.

28.1.2021: Byla schválena Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy (metodika ČÚZK). V souborech k výzvě je také zveřejněna dříve vydaná Technická specifikace služeb rozhraní IS DMVS (metodika ČÚZK).

23.11.2020: Byla aktualizována příloha č.4 Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část.

Změny se týkají změny upřesnění měrné jednotky Indikátoru 30202 Počet pořízených digitálních technických map pro aktivitu Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů v odstavci 3.1.1.

23.11.2020: Byla aktualizována příloha č.7 Specifikace technických standardů.

Změna se týká upozornění na možnost podání odůvodněné žádosti o změnu projektu v případě, že pro splnění cíle projektu bude nutné využít jiné než uvedené postupy či metody.

23. 10. 2020: Byla aktualizována příloha č.7 Specifikace technických standardů.

Změny se týkají především kapitoly č. 5 Datová architektura a požadavky na kvalitu datové báze.

Doplnění jsou navrhována zejména z důvodů uvedení do souladu s aktuálním zněním návrhu vyhlášky o DTM kraje, dále pak za účelem upřesnění kvality pořizovaných dat, upřesnění některých funkcionalit komponent IS DTM, nebo odstranění rozhraní, která v současné době nejsou nikde více specifikována a není možné kraje zavazovat k jejich plnění, atd.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • pořízení a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)
 • pořízení a rozvoj informačního systému (IS DTM kraje)

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • všichni uživatelé DTM

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Vysokorychlostní internet k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • jednokolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč
 • míra podpory je 85 % ze způsobilých výdajů

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • služby poradců, expertů, studie
 • náklady na zajištění organizace výběrových řízení
 • povinná publicita
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • žadatelem/příjemcem může být kraj, který musí vést oddělené účetnictví u projektu