CZ EN

Vysokorychlostní internet – Výzva III Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)

Vyhlášení výzvy

16. 04.

2020

Zahájení příjmu

15. 05. 2020

09:00:00

Ukončení příjmu

16. 04. 2021

09:00:00

Otevřená výzva

Cílem výzvy je usnadnit a snížit náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením existující fyzické infrastruktury a lepší koordinací stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury a současně vytvořit digitální technické mapy krajů.

Oznámení pro žadatele

23.11.2020: Byla aktualizována příloha č.4 Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část.

Změny se týkají změny upřesnění měrné jednotky Indikátoru 30202 Počet pořízených digitálních technických map pro aktivitu Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů v odstavci 3.1.1.

23.11.2020: Byla aktualizována příloha č.7 Specifikace technických standardů.

Změna se týká upozornění na možnost podání odůvodněné žádosti o změnu projektu v případě, že pro splnění cíle projektu bude nutné využít jiné než uvedené postupy či metody.

23. 10. 2020: Byla aktualizována příloha č.7 Specifikace technických standardů.

Změny se týkají především kapitoly č. 5 Datová architektura a požadavky na kvalitu datové báze.

Doplnění jsou navrhována zejména z důvodů uvedení do souladu s aktuálním zněním návrhu vyhlášky o DTM kraje, dále pak za účelem upřesnění kvality pořizovaných dat, upřesnění některých funkcionalit komponent IS DTM, nebo odstranění rozhraní, která v současné době nejsou nikde více specifikována a není možné kraje zavazovat k jejich plnění, atd.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • pořízení a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)
 • pořízení a rozvoj informačního systému (IS DTM kraje)

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • všichni uživatelé DTM

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Vysokorychlostní internet k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • jednokolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč
 • míra podpory je 85 % ze způsobilých výdajů

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • služby poradců, expertů, studie
 • náklady na zajištění organizace výběrových řízení
 • povinná publicita
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • žadatelem/příjemcem může být kraj, který musí vést oddělené účetnictví u projektu