Vysokorychlostní internet – Výzva II

Vyhlášení výzvy

07. 02.

2019

Zahájení příjmu

08. 05. 2019

00:00:00

Ukončení příjmu

08. 07. 2019

23:59:59

Uzavřená výzva

Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury umožňující v souladu s podmínkami Národního plánu rozvoje sítí nové generace spolehlivě poskytovat vysokorychlostní služby elektronických komunikací.

Oznámení pro žadatele

24. 6. 2022: Došlo k aktualizaci přílohy č. 5 – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

19. 5. 2021: Došlo k aktualizaci přílohy č. 5 – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

14. 5. 2021: Došlo k aktualizaci Přílohy č. 4 Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část z důvodu doplnění příloh k Žádosti o platbu a Zpráv o udržitelnosti a na to navazující aktualizace Přílohy č. 5 Vzoru Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

16. 2. 2021: Došlo k aktualizaci Přílohy č. 1 – Vymezení způsobilých výdajů

2. 11. 2020: Došlo k aktualizaci Přílohy č. 5 – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace

9. 10. 2020: Došlo k aktualizaci Přílohy č. 5 – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

 • Jaký dokument je nutno doložit v okamžiku podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace v případě novostavby v rozsahu, které vyžaduje územní a stavební řízení?

Požadovaným dokumentem je Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby/Žádost o stavební povolení opatřená podacím razítkem příslušného úřadu/jiným prokázáním, kdy byla úřadu doručena, a to alespoň na jednu dílčí část projektu, jestliže je nutné v rámci výstavby podávat více než jednu Žádost. Dnem podání Žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby/Žádosti o stavební povolení se zahajuje územní/stavební řízení.

Další FAQ k programu Vysokorychlostní internet naleznete zde.

MPO mapuje dostupnost optické konektivity – dotazník pro podnikatele v oblasti elektronické komunikace v obcích do 5 000 obyvatel – více zde.
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • rozšiřování (modernizace) stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu poskytovaný v pevném místě tak, aby dosáhly vlastností sítí NGA dle článku 2 bodu 138 Komise (EU) č. 651/2014, s cílem nabídnout a umožnit koncovému zákazníkovi vysokorychlostní přístup k internetu běžně dostupnou rychlostí alespoň 30 Mbit/s s podmínkou, že do budoucna bude možné umožnit běžně dostupnou rychlost min. 100 Mbit/s pouhou výměnou aktivních prvků nebo jejich modernizací
 • zřizování nových sítí, které mají vlastnosti dle článku 2 bodu 138 Komise (EU) č. 651/2014, poskytovaných v pevném místě, umožňující běžně dostupnou rychlost alespoň 30 Mbit/s za podmínky, že do konce roku 2020 musí taková síť umožnit běžně dostupnou rychlost min. 100 Mbit/s

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Vysokorychlostní internet k dispozici ZDE.

Systém sběru žádostí:

 • kolový
Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • žadatelem/příjemcem může být podnikatelský subjekt; malý a střední podnik podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 nebo podnikatelský subjekt, který nesplňuje definici malého a středního podniku a který zároveň splňuje podmínky uvedené zejména v bodě 4.1 Výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory: max. 75 % způsobilých výdajů
 • dotace na projekt a jednoho žadatele je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu
 • investiční náklady na aktivní prvky, integrované do sítě vysokorychlostního připojení k internetu
 • pořízení fyzické a síťové infrastruktury formou koupě
 • investiční náklady na stavební a inženýrské práce související s výstavbou síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu, nebo modernizací stávající širokopásmové infrastruktury do stavu vysokorychlostní infrastruktury přístupových sítí nové generace („sítě NGA“)
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
 • projekt musí směřovat právě do jedné z intervenčních oblastí, dle specifické přílohy č. 6 této Výzvy
 • projekt musí být v souladu s cíli a zaměřením výzvy, které jsou prezentovány v kap. 2 a 3. Technické parametry a provoz infrastruktury musí být v souladu s Technicko-provozními aspekty sítí NGA zřizované s veřejných zdrojů (Specifická Příloha 4)
 • projekt může čerpat podporu pouze na realizaci sítě v „bílých“ adresních místech obytných budov, tedy v adresních místech, ve kterých neexistuje možnost vysokorychlostního připojení na síťovou infrastrukturu (NGA síť) umožňující službu vysokorychlostního připojení k internetu alespoň o běžně dostupné rychlosti 30 Mbit/s a kde je nepravděpodobné, že tato infrastruktura bude do tří let vybudována za komerčních podmínek
 • projekt musí obsahovat popis základních podmínek velkoobchodního přístupu k dotované infrastruktuře s tím, že žadatel musí akceptovat pravidla základních podmínek velkoobchodního přístupu doporučených ČTÚ a to po dobu alespoň sedmi let. Velkoobchodní nabídka pro další operátory a další související ekonomické aspekty infrastruktury musí být v souladu s Ekonomicko-investičními aspekty sítí NGA zřizované s veřejných zdrojů (Specifická Příloha 4 + odkaz na velkoobchodní nabídku).