Vysokorychlostní internet – Výzva I

Vyhlášení výzvy

31. 03.

2017

Zahájení příjmu

26. 04. 2017

00:00:00

Ukončení příjmu

26. 09. 2017

00:00:00

Uzavřená výzva

Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury umožňující v souladu s podmínkami Národního plánu rozvoje sítí nové generace spolehlivě poskytovat vysokorychlostní služby elektronických komunikací.

MPO mapuje dostupnost optické konektivity – dotazník pro podnikatele v oblasti elektronické komunikace v obcích do 5 000 obyvatel

MPO má zájem, aby všichni občané ČR měli možnost užívat kvalitní vysokorychlostní připojení k internetu.

Jedním z předpokladů jak tuto možnost zajistit, je ověřit, zda v dané oblasti je dostupné připojení k optické páteřní, přípojné, distribuční nebo přístupové síti. MPO se proto rozhodlo, že shromáždí informace o existenci vhodných a dostupných předávacích bodů existujících optických sítí, spolu s informacemi o jejich komerční využitelnosti.

Sebrané informace budou podrobeny důkladné analýze, zaměřené především na dostatečnou dostupnost, kapacitu a komerční využitelnost předávacích bodů a to i ve vztahu k jejich geografickému rozložení. Následně pak MPO identifikuje místa nebo oblasti, ve kterých potřebné prostředky nejsou v požadované kvalitě, množství, nebo kapacitě k dispozici.

Platnost, kvalita i výsledky analýzy sebraných informací budou ověřeny ve veřejné konzultaci.

V případě, že výsledkem tohoto procesu budou zjištění, že v některých místech nebo oblastech dostupné předávací body chybí a nikdo neprojeví zájem o jejich vybudování za běžných komerčních podmínek, zahájí MPO u Evropské Komise notifikační proces, který umožní vybudování potřebné a nezbytné optické konektivity, za přispění dotačních programů a prostředků.

Sběr informací MPO zahájilo 21. 8. 2019 a je směrován do úrovně obcí, jejichž velikost nepřesahuje zhruba 5 000 tisíc obyvatel, protože je zjevné, že ve všech větších sídlech potřebná infrastruktura již existuje.

 „Správným vyplněním dotazníku rozesílaného MPO si podnikatelé mají možnost zajistit včasnou a úplnou ochranu svých realizovaných investic v této oblasti. Současně tím také dostávají možnost, pokud projeví svůj zájem, podpořit jejich vyšší komerční využití.“

Podnikatelé v oblasti elektronické komunikace v obcích do 5 000 obyvatel mají možnost vyplnit níže připojený formulář.

Přílohy ke stažení:

Vyplněný formulář zašlete prosím na adresu mapovani@mpo.cz.


Upozornění pro žadatele

Jakékoli dotazy týkající se tohoto programu, prosím, posílejte na email: pripominky@mpo.cz

Vaše otázky i odpovědi jsou průběžně zveřejňovány na stránce „nejčastější otázky a odpovědi“, kterou naleznete na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zde.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt, který je provozovatelem veřejné sítě elektronických komunikací a je držitelem všech nezbytných oprávnění k provozu takové sítě; je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory: max. 75 % způsobilých výdajů
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zajištění rozšiřování stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu poskytovaný v pevném místě s využitím nových optických prvků s cílem umožnit koncovému zákazníkovi reálný vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s s podmínkou, že do budoucna bude možné umožnit přenosovou rychlost min. 100 Mbit/s  pouze prostřednictvím výměny aktivních prvků sítě
 • zřizování nových sítí sestávajících zčásti nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu, poskytovaný v pevném místě, umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s  za podmínky, že do konce roku 2020 musí taková síť umožnit reálnou přenosovou rychlost min. 100 Mbit/s.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury
 • investiční náklady na stavební a inženýrské práce související se síťovou infrastrukturou, kterými se rozumí stavební a inženýrské práce nezbytné pro budování sítě vysokorychlostního přístupu k internetu, například zajištění zemních prací s cílem umožnit umístění kabelovodu, či zřízení nadzemního vedení sítě elektronických komunikací
 • investiční náklady na vybudování přístupových sítí nové generace (sítě NGA) včetně investičních nákladů na úrovni síťové vrstvy datové komunikace po optické, ev. koaxiální metalické síti a související příslušenství (ODF, pasivní prvky sítě, stojany, street cabinety, rozvodné skříně vč. energetických přípojek)

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • projekt se musí týkat výhradně podporovaných aktivit uvedených v článku 3: Podporované aktivity; tj. musí být v souladu s Národním plánem rozvoje sítí nové generace ve znění schváleném vládou
 • projekt musí být v souladu s aspekty, které jsou prezentovány v článku 2; Technické parametry a provoz infrastruktury musí být v souladu s Technicko-provozními aspekty sítí NGA zřizované s veřejných zdrojů; velkoobchodní nabídka pro další operátory a další související ekonomické aspekty infrastruktury musí být v souladu s Ekonomicko-investičními aspekty sítí NGA zřizované s veřejných zdrojů
 • projekt musí být bezpodmínečně realizován na tzv. bílých místech, tj. adresních místech obytných budov, ve kterých neexistuje možnost vysokorychlostního připojení na síťovou infrastrukturu (NGA síť) umožňující službu vysokorychlostního připojení k internetu alespoň o rychlosti 30 Mbit/s a kde je nepravděpodobné, že tato infrastruktura bude do tří let vybudována za komerčních podmínek
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu

Systém sběru žádostí:

 • kolový