Úspory energie – Výzva V

Vyhlášení výzvy

16. 07.

2019

Zahájení příjmu

16. 09. 2019

14:00:00

Ukončení příjmu

30. 06. 2020

23:59:59

Uzavřená výzva

Cílem Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Upozornění pro žadatele

S ohledem na opakující se dotazy žadatelů informujeme o zpřesnění definice komplexního projektu.

V průběhu implementace programu Úspory energie byl změněn výklad směrnice o energetické účinnosti ve věci vykazování energie OZE v rámci komplexních projektů viz Doporučení Komise (EU) 2019/1658 ze dne 25. září 2019 k provádění povinných úspor energie podle směrnice o energetické účinnosti do vnitrostátních právních předpisů. Zdroj: Úřední věstník EU

S ohledem na nemožnost započítání úspory energie z OZE do plnění směrnice o energetické účinnosti je nutné, aby u projektů V. výzvy ÚE byly realizovány komplexní projekty, kde výše úspory energie z OZE (fotovoltaické a solární termické systémy)  nepřekročí hranici 50%.

Aktualizace zde dne 27. 7. 2020: Dle posledního rozhodnutí MPO se termín pro příjem žádostí o podporu prodlužuje do 30. 6. 2020. Termín pro předložení stavebního povolení v právní moci/účinné veřejnoprávní smlouvy/certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem/územního rozhodnutí/územního souhlasu/ohlášení/potvrzení stavebního úřadu, že daná stavba stavební povolení ani ohlášku nevyžaduje, je do 390 dnů od systémové depeše v rámci MS2014+ s informací, že žádost o podporu byla doporučena k financování (stav PP27a nebo stav PP27b nebo stav PU27a – žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty).

Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je nově datum 30. 5. 2023. Související tiskovou zprávu MPO ze dne 24. 4. 2020 naleznete zde.

 

Dle rozhodnutí MPO se termín pro příjem žádostí o podporu prodlužuje do 29. 5. 2020. Nejzazší termín pro předložení stavebního povolení v právní moci/účinné veřejnoprávní smlouvy/certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem/územního rozhodnutí/územního souhlasu/ohlášení/potvrzení stavebního úřadu, že daná stavba stavební povolení ani ohlášku nevyžaduje, je do 390 dnů od systémové depeše v rámci MS2014+ s informací, že žádost o podporu byla doporučena k financování (stav PP27a nebo stav PP27b nebo stav PU27a – žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty). Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je nově datum 30. 4. 2023. Související tisková zpráva MPO ze dne 19. března 2020.

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR
 • míra podpory u projektu:
  a) je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
  b) je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
  c) je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV
 • míra podpory na výdaje na zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a výdaje na zpracování výběrového řízení:
  a) je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
  b) je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
  c) je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Úspory energie k dispozici ZDE

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední a velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek
 • projektová dokumentace
 • náklady na organizaci výběrového řízení
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
 • v rámci výzvy nebude podpořen projekt, který neprokáže úsporu energie
 • podpořeny nebudou projekty zaměřené na rekonstrukci/výstavbu zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla a monovýroby tepla, která využívá jako palivo uhlí nebo spoluspalování uhlí a biomasy
 • projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie.
 • v případě, že výrobna elektřiny z KVET a fotovoltaických systémů je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než dvacet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření HW a sítě včetně příslušného SW související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) výzvy
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie