Úspory energie – Výzva IV

Vyhlášení výzvy

29. 06.

2018

Zahájení příjmu

02. 07. 2018

00:00:00

Ukončení příjmu

29. 04. 2019

00:00:00

Uzavřená výzva

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie.

Upozornění pro žadatele z programu Úspory energie

Řídící orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, upozorňuje na nedodržení formální podoby energetického posudku a podnikatelského záměru u projektů z III. a IV. Výzvy programu Úspory energie.

Na základě zkušeností z hodnocení projektů III. Výzvy programu Úspory energie chceme upozornit na povinnosti stanovené v kapitole 9.3) III. a IV. Výzvy:

1) Součástí okrajových podmínek energetického posudku bude vyjádření energetického specialisty ke specifickým podmínkám přijatelnosti projektu, pokud jsou pro daný projekt relevantní24:

Poznámkou pod čarou 24 v energetickém posudku musí být potvrzen soulad navrhovaného projektu s těmito specifickými podmínkami přijatelnosti projektu, pokud jsou pro daný projekt relevantní.

Tento bod mnoho energetických specialistů řeší tak, že uvedou v energetickém posudku příslušnou kapitolu, týkající se vyjádření plnění specifických podmínek a) až v) tam, kde je to relevantní, včetně i odkazu na příslušné deklarování číselného požadavku, například na dodanou energii podle PENB. Toto je nutné zkontrolovat.

2) Žadatel v podnikatelském záměru musí potvrdit soulad navrhovaného projektu s těmito specifickými podmínkami přijatelnosti projektu:

Opakovaně se setkáváme s případy, kdy se energetický specialista k některým bodům nevyjádří, a tím pádem není splněna formální podoba Energetického posudku či podnikatelského záměru. Těmto projektům hrozí vyřazení, a proto důrazně upozorňujeme na vyjádření se ke všem specifickým podmínkám.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední podniky a velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 400 mil. Kč a současně maximálně do výše 15 mil. EUR.
 • Maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč a zároveň podíl nákladů na zpracování energetického posudku nesmí být vyšší než 2 % celkových způsobilých výdajů.
 • Míra podpory u projektu:
  a) je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
  b) je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
  c) je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV
 • Míra podpory na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci a na zpracování výběrového řízení:
  a) je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV
  b) je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV
  c) je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED)
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • energetický posudek
 • projektová dokumentace
 • náklady na organizaci výběrového řízení

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • v rámci této výzvy počet žádostí na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) není omezen

Systém sběru žádostí:

 • průběžný