Úspory energie s EPC – Výzva VI

Vyhlášení výzvy

08. 12.

2020

Zahájení příjmu

08. 12. 2020

14:00:00

Ukončení příjmu

31. 05. 2021

14:00:00

Uzavřená výzva

Cílem Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Vnitrostátní orientační cíl ČR je na základě současných analýz stanoven ve výši 51,1 PJ (14,196 TWh) úspor v konečné spotřebě energie.

Upozornění pro žadatele a příjemce

Dne 24. 2. 2021:  S ohledem na dosud nevyužitou alokaci VI. výzvy programu Úspory energie s EPC, rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení příjmu předběžných žádostí do 31. 5. 2021 (14:00:00), a také prodloužení příjmu žádostí do 30. 11. 2021 (23:59:59). Upozorňujeme, že se jedná výhradně o posun termínu pro přijetí žádostí. Veškeré další termíny uvedené ve výzvě zůstávají v platnosti.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) výzvy
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky

FAQ: 

 • často kladené dotazy k programu Úspory energie k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Minimální výše dotace na projekt je 500 tis. Kč.

Maximální výše dotace na projekt je 200 mil. Kč.

Míra podpory:

 • malý podnik až do výše 50 % prokázaných způsobilých výdajů
 • střední podnik až do výše 40 % prokázaných způsobilých výdajů
 • velký podnik až do výše 30 % prokázaných způsobilých výdajů
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek.
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek
 • projektová dokumentace
 • náklady na organizaci výběrového řízení (de minimis)
Specifika a omezení:

 • datum ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu 31. 3. 2021 ve 14:00
 • EPC – financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor – služba spočívající v návrhu, přípravě a realizaci úsporných opatření s možností zajištění financování realizace vedoucí k úsporám energie budov a technologických systémů na principu garantovaných budoucích úspor využitých na splacení investičních nákladů projektu (tzv. Energy Performance Contracting)
 • v rámci této výzvy počet žádostí na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) není omezen
 • projekt může být realizován na území České republiky, mimo NUTS 2 Praha